Τὸ Νῦν Διοικητικὸ Συμβούλιο

Πρόεδρος Κωνσταντῖνος Ἀγγ. Μανάφης,
Ὁμότ. Καθηγ. Φιλοσ. Σχολῆς Παν/μίου Ἀθηνῶν.

 

Ἀντιπρόεδρος Στέφανος Δημητρ. Ἤμελλος,
Ἀκαδημαϊκός, Ὁμότ. Καθηγ. Φιλοσ. Σχολῆς Παν/μίου Ἀθηνῶν.

 

Γ. Γραμματεὺς Χρ. Πετρόπουλος,
Δικηγόρος.

 

Ταμίας Ἀννίτα Π. Παναρέτου,
δ. φ., Συγγραφεύς.

 

Μέλη Χρῖστος Γ. Γεραρῆς,
Ἐπίτ. Πρόεδρος Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας.

Σωτ. Γκλαβᾶς,
δ. φ., Πρόεδρος Ἰνστιτούτου Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς καὶ Παιδαγωγικοῦ Ἰνστιτούτου.

Κ. Γ. Κασίνης,
Ὁμότ. Καθηγ. Φιλοσ. Σχολῆς Παν/μίου Ἀθηνῶν.

Κων. Κουβαρᾶς,
Διπλωματοῦχος Πολιτικὸς Μηχανικός.

Νικόλ. Μπεζαντάκος,
Ὁμότ. Καθηγ. Φιλοσ. Σχολῆς Παν/μίου Ἀθηνῶν.

Γιάν. Παπακώστας,
Ὁμότ. Καθηγητὴς Παν/μίου Ἀθηνῶν.

Ἐπαμ. Σπηλιωτόπουλος,
Ἀκαδημαϊκός, Ἐπίτ. Καθηγ. Παν/μίου Ἀθηνῶν.

Εὐτ. Τωμαδάκης,
Καθηγ. Φιλοσ. Σχολῆς Παν/μίου Ἀθηνῶν.