Ζητήματα παραδοσιακοῦ ὑλικοῦ βίου

ΣΤΕΦ. Δ. ΗΜΕΛΛΟΥ
Χρονολογία Εκδόσεως: 2007 (Α΄ ἀνατύπωσις)
Σελίδες: 144
Αριθμός Ράχης Βιβλίου: 45
Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
Τιμή: 10,00 €
ISBN: 960-7133-25-0
 
Περιγραφή

Περιλαμβάνει τὰ ἑξῆς ἐπὶ μέρους κεφάλαια: Α΄. Γενικὰ περὶ τοῦ παραδοσιακοῦ ὑλικοῦ βίου. Β΄. Κατοικία (Ι. Οἰκισμός, ΙΙ. Σπίτι). Γ΄. Ἔπιπλα καὶ σκεύη. Δ΄. Τροφή. Ε΄. Γεωργικὰ ἐργαλεῖα καὶ συνήθειες (1. Ἄροτρο καὶ δρεπάνι. 2. Ὁροθεσία τῶν ἁγρῶν. 3. Ἀπαρχές).