Θρυλούμενα γιὰ τὴν Ἅλωση καὶ τὴν Ἐθνικὴ Ἀποκατάσταση

ΣΤΕΦ. Δ. ΗΜΕΛΛΟΥ
Χρονολογία Εκδόσεως: 2002
Σελίδες: 110
Αριθμός Ράχης Βιβλίου: 39
Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
Τιμή: 10,00 €
ISBN: 960-7133-96-Χ
 
Περιγραφή

Ὁ τίτλος τοῦ βιβλίου εἶναι ἀπολύτως δηλωτικὸς τοῦ περιεχομένου του. Περιλαμβάνει τὰ ἑξῆς ἐπὶ μέρους κεφάλαια: 1. Θρῦλος καὶ μεγαλεῖον Κωνσταντίνου τοῦ Παλαιολόγου. 2. Ἡ ἀναβίωση τῶν τηγανισμένων ψαριῶν κατὰ τὴν  ἅλωση τῆς Πόλης. 3. Ὁ Κωνσταντῖνος Παλαιολόγος καὶ τὸ ξύλινο σπαθί του. 4. Τὸ ἄγγελμα τῆς ἁλώσεως τῆς Κων/λεως εἰς τραγούδια τῆς Θράκης. 5. Τὸ κυπαρίσσι τοῦ Μυστρᾶ. 6. Ἁλώσεως διαθρύλησις.