Κωνσταντῖνος Σεβαστόπουλος (Κων/πολη 1818-Ἀθήνα 1907)

Ὁ Κωνσταντῖνος Εὐστρατίου Σεβαστόπουλος, χιακῆς καταγω­γῆς, γεννήθηκε στὴν Κωνσταντινούπολη τὸ 1818 καὶ ἀνατράφηκε ἐκεῖ καὶ στὴν Ὀδησσό, ὅπου ἀσχολήθηκε μὲ τὸ ἐμπόριο σιτηρῶν καὶ ἀφοῦ ἀπέκτησε μεγάλη περιουσία ἐγκατέλειψε τὶς ἐμπορικὲς δρα­στη­ριότητες καὶ ἐγκαταστάθηκε στὸ Λιβόρνο τῆς Ἰταλίας, ὅπου ζοῦ­σε ὁ ἀδελφός του Σκαρλᾶτος. Μετὰ τὸν θάνατο τοῦ τελευταίου (1891) ἦλθε στὴν Ἀθήνα, ὅπου καὶ  ἔμεινε μέχρι τοῦ θανάτου του.

Ὁ Κων/νος Σεβαστόπουλος ὑπῆρξε ἀπὸ τοὺς θαυμαστὲς «τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης καὶ τοῦ Ἑλληνικοῦ πνεύματος» καὶ πεθαί­νον­τας στὶς 2 Νοεμβρίου 1907 κατέλιπε (μὲ διαθήκη) σχεδὸν ὅλη τὴν περιουσία του γιὰ φιλανθρωπικοὺς σκοπούς. Εἰδικότερα, ὁ Σεβα­στό­πουλος κατέλιπε 300 χιλ. δρχ πρὸς ἵδρυσιν καὶ συντήρησιν ἐν Ἀθήναις Σχολῆς ἀρρένων, φερούσης τὸ ὄνομα Σεβαστοπούλειος Ἐρ­γατικὴ Σχολή, ἀλλὰ καὶ σημαντικὰ ποσὰ γιὰ τὴν ἵδρυση ἢ στήριξη πολλῶν κοινωφελῶν ἱδρυμάτων στὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρ­χεῖο. Ἐπί­σης, στὴν Μεγάλη τοῦ Γένους Σχολὴ γιὰ βράβευση μαθητῶν ποὺ θὰ ἀρίστευαν σὲ διαγωνισμὸ «ὑπὲρ τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης», στὴν Σχολὴ ἀπόρων παίδων τοῦ “Παρνασσοῦ”, στὸν Σύλλογον πρὸς διά­δοσιν τῶν Ἑλληνικῶν Γραμμάτων, στὴν Φιλοδασικὴ Ἕνωση, στὴν Ἑλληνικὴ Βιοτεχνικὴ Ἑταιρία, στὸ Βρεφοκομεῖο τῆς Ἀθήνας, στὸ Ὀρφανοτροφεῖο Χατζηκώνστα, ἀλλὰ καὶ στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Ἀθή­νας γιὰ τὴν διοργάνωση διαγωνισμοῦ σχετικοῦ μὲ τὴν «μόρφω­σιν τῆς σημερινῆς ἑλληνικῆς γλώσσης». Τέλος, κληροδότησε ἕνα πο­λὺ μεγάλο ποσὸ (500 χιλ. χρυσᾶ φράγκα) στὴν Ἑλληνικὴ Γεωρ­γι­κὴ Ἑταιρία γιὰ νὰ ἐνισχύσει τὴν «Γεωργικὴν τάξιν τοῦ λαοῦ».