Περσεύς. Ἕνας καταστερισμένος ἥρωας.

Ἑλένης Λιβανίου-Ροβίθη − Φλώρας Ροβίθη
Χρονολογία Εκδόσεως: 2015
Σελίδες: 272
Αριθμός Ράχης Βιβλίου: 147
Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
Τιμή: 15,00 €
ISBN: 978-960-8351-74-5
 
Περιγραφή

Σκοπὸς τοῦ βιβλίου αὐτοῦ εἶναι ἀφ’ ἑνὸς μὲν νὰ ἀναδείξει τὸν Περσέα, ἕναν ἀπὸ τοὺς ἀρχαίους ἥρωες, ἀφ’ ἑτέρου δὲ τοὺς ἀστερισμοὺς καὶ τὰ οὐράνια σώματα ποὺ σχετίζονται μὲ τοὺς ἀντίστοιχους μύθους.
Τὸ ὄνομα τοῦ Περσέως συνδέεται μὲ τὴν Σέριφο, τὸ μικρὸ νησάκι τοῦ Αἰγαίου στὸ ὁποῖο τὰ κύματα ἔφεραν τὴν Δανάη καὶ τὸν γιό της. Τὸ νησὶ ὅπου μεγάλωσε καὶ ἀνδρώθηκε. Τὸ νησὶ ἀπ’ ὅπου ξεκίνησε, γιὰ νὰ φέρει στὸν βασιλιὰ τῆς Σερίφου τὸ κεφάλι τῆς γοργόνας Μέδουσας. Παρόλο πού, μετὰ τὴν ἐκπλήρωση τῆς ὑπόσχεσης πρὸς τὸν βασιλιὰ καὶ τὴν ἐπιστροφή του στὴν Σέριφο, ὁ τόπος ἦταν πιὰ μικρὸς γι’ αὐτὸν καὶ δὲν τὸν «χώραγε» καὶ τὸν ἐγκατέλειψε, ἡ Σέριφος εἶναι ἄρρηκτα συνδε­δεμένη μαζί του. Λίγοι τόποι ἔχουν τὸ προνόμιο νὰ συνδέονται μὲ τόσο μεγάλους ἥρωες καὶ νὰ ἀντλοῦν κι αὐτοὶ κάτι ἀπὸ τὴν φήμη καὶ τὴν δόξα τους.
Τὸ βιβλίο ἀποτελεῖται ἀπὸ τρία μέρη.
Τὸ Μέρος Α΄ ἀσχολεῖται μὲ τὸν μύθο τοῦ Περσέως ποὺ μὲ τὰ κατορθώματά του «καταστερίστηκε», ἔγινε δηλαδὴ ἀστερισμός, ὥστε ἡ
μνήμη του νὰ παραμείνει αἰώνια. Ἀσχολεῖται ἐπίσης καὶ μὲ ὅλους τοὺς ἄλλους ποὺ ἐμπλέκονται στὸν μύθο καὶ ποὺ παίρνοντας κάτι ἀπὸ τὴν λάμψη του ὄχι μόνο ἔγιναν γνωστοί, ἀλλὰ καταστερίστηκαν κι αὐτοί. Ἔτσι ἔγιναν γειτονικοὶ πρὸς τὸν Περσέα ἀστερισμοί, ὥστε οἱ ἄνθρωποι νὰ τοὺς ἐντοπίζουν εὔκολα καὶ νὰ τοὺς θυμοῦνται.
Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ τὸ Μέρος Β΄ ἔχει ὡς θέμα του τοὺς ἀστερισμοὺς ποὺ ἐμπλέκονται στὸν μύθο. Ἔτσι μᾶς δίνεται ἡ εὐκαιρία νὰ μάθουμε περισσότερα γι’ αὐτούς, νὰ δοῦμε πῶς ἀπεικονίζονται στὸν οὐρανό, ἀλλὰ καὶ νὰ θαυμάσουμε τὰ οὐράνια σώματα ποὺ ἐντοπίζονται σ’ αὐτούς. Κι ὅταν τὶς καθάριες καὶ ἔναστρες νύχτες τοῦ καλοκαιριοῦ παρατηροῦμε καὶ θαυμάζουμε τὸν οὐρανό, νὰ γνωρίζουμε τὴν περιοχὴ ὅπου βρίσκονται ὅλοι αὐτοὶ οἱ ἀστερισμοὶ καὶ τὸ ἐνδιαφέρον ποὺ παρουσιάζουν.
Τὸ Μέρος Γ΄ καταγίνεται μὲ τὴν πραγματικὰ ἐντυπωσιακὴ ἐπίδραση τοῦ σχετικοῦ μύθου στὶς τέχνες, τόσο κατὰ τὴν ἀρχαιότητα ὅσο καὶ ἀργότερα, μέχρι σήμερα. Τέλος, ἀναφέρονται κάποια συμπεράσματα καὶ γίνεται μιὰ γενικότερη σχετικὴ συζήτηση.