Σύλλογοι Κωνσταντινουπόλεως (1861-1922)

ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΜΑΜΩΝΗ - ΛΗΔΑΣ ΙΣΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
Χρονολογία Εκδόσεως: 2009
Σελίδες: 482
Αριθμός Ράχης Βιβλίου: 122
Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
Τιμή: 20,00 €
ISBN: 978-960-8351-46-2
 
Περιγραφή

Μὲ τὴν ἐργασία αὐτὴ ὀλοκληρώνεται ἡ ἔρευνα καὶ ἡ μελέτη τῆς σωματειακῆς ὀργάνωσης τοῦ ἀλύτρωτου ἑλληνισμοῦ, τῶν συλλόγων, δηλ., ποὺ ἕδρασαν στὴν Κωνσταντινούπολη, τὴν Μικρὰ Ἀσία καὶ τὴν Θράκη. Στὴν παροῦσα μελέτη, ἐφ' ὅσον αὐτὸ ἦταν δυνατό, οἱ σύλλογοι καταχωρίστηκαν βάσει τῆς ἐπωνυμίας τους, ὅπως αὐτὴ περιγράφεται στοὺς κανονισμοὺς ἢ ἔχει ἀποτυπωθεῖ στὶς σφραγίδες.