Ταμεῖον ἀνεκδότων βυζαντινῶν ᾀσματικῶν κανόνων

Ε. Παπαηλιοπούλου-Φωτοπούλου
Χρονολογία Εκδόσεως: 1996
Σελίδες: 352
Αριθμός Ράχης Βιβλίου: 62
Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
Τιμή: 15,00 €
ISBN: 960-7133-50-1
 
Περιγραφή

Τὸν πυρῆνα τῆς παρούσης ἐργασίας ἀπετέλεσεν κατ’ ἀρχὴν ὁ περὶ τὸ 1970 ἐναπομείνας ἀμητὸς ἐξ 90 περίπου κανόνων εἰς ἁγίους τοῦ μηνὸς Νοεμβρίου μετὰ τὴν ὁριστικὴν συγκρότησιν τοῦ ΙΙΙ τόμου τῶν AHG ὑπὸ τοῦ ἐκδότου αὐτοῦ καθηγητοῦ κ. Ἀ. Δ. Κομίνη. Τότε συνελήφθη ὑπὸ τοῦ αὐτοῦ καθηγητοῦ ἀρχικῶς καὶ ἡ ἰδέα τῆς συγκροτήσεως ἑνὸς Corpus ἀνεκδότων βυζαντινῶν λειτουργικῶν κανόνων ἐκ κωδίκων τῆς Χριστιανικῆς Ἀνατολῆς, κατ’ ἀντιδιαστολὴν καὶ κατ’ ἀντιστοιχίαν πρὸς τὰ ὑπὸ τοῦ ἀειμνήστου G. Schirò ἐκδιδόμενα τότε ἐν Ρώμῃ AHG ἐκ κωδίκων τῆς Μ. Ἑλλάδος.