Τὰ δημόσια ἀρχεῖα στὴν ρωμαϊκὴ Αἴγυπτο

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
Χρονολογία Εκδόσεως: 2012
Σελίδες: 470
Αριθμός Ράχης Βιβλίου: 137
Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
Τιμή: 20,00 €
ISBN: 978-960-8351-61-5
 
Περιγραφή

Ἡ ὀργάνωση καὶ λειτουργία τῶν δημοσίων ἀρχείων στὴν ρωμαϊκὴ Αἴγυπτο (1ος π.Χ. - 4ος μ.Χ. αἰ.) εἶναι τὸ ἀντικείμενο τοῦ βιβλίου αὐτοῦ, ποὺ βασίστηκε σ' ἐκείνην τῆς πτολεμαϊκῆς καὶ φαραωνικῆς περιόδου. Μετὰ τὴν συνθετικὴ ἐξέταση τοῦ θεσμοῦ τῶν ἀρχείων αὐτῶν ἀκολουθεῖ ἡ κριτικὴ ἀποτίμηση τῆς ὑπάρχουσας βιβλιογραφίας.

Ἐπίσης, ἀναλύεται ὁ θεσμὸς τῶν δημοσίων ἀρχείων στὴν Ρώμη καὶ ἐπισημαίνονται οἱ ὁμοιότητες καὶ οἱ διαφορές. Τὰ ἀρχεῖα διακρίνονται σὲ δημόσια, ἰδιωτικὰ καὶ μεικτά. Ἀκολούθως, παρουσιάζονται ἀναλυτικὰ τὰ ὀκτὼ σωζόμενα δημόσια ἀρχεῖα τῆς ρωμαϊκῆς Αἰγύπτου, τὰ ὁποῖα εἶναι κυρίως οἰκονομικοῦ περιεχομένου. Ἀναλύονται συστηματικὰ καὶ μεθοδικὰ τὸ περιεχόμενο, ἡ τυπολογία καὶ ὁ σκοπὸς τῶν ἐν λόγῳ ἀρχείων, ἐνῶ καταδεικνύονται οἱ οἰκονομικὲς συνθῆκες, ἠ κοινωνικὴ διάρθρωση, ὁ τρόπος ἄσκησης τῆς ἐξουσίας καὶ οἱ ἀντίρροπες πολιτικὲς καὶ κοινωνικὲς δυνάμεις τῆς ἐποχῆς.