Ἀπὸ Νικοπόλεως εἰς Ὀλυμπίαν

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΙΚΕΛΑ
Χρονολογία Εκδόσεως: 1886 (Νέα ἔκδοσις 1979)
Σελίδες: 108
Αριθμός Ράχης Βιβλίου: 2
Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
Τιμή: 10,00 €
ISBN:
 
Περιγραφή

Αἱ ἐπιστολαὶ αὖται ἐγράφησαν κατὰ τὴν διάρκειαν βραχείας περιοδείας κατὰ τὰς δυτικὰς ἐπαρχίας τῆς Ἑλλάδος, δὲν ἦσαν δὲ προωρισμέναι εἰς δημοσίευσιν, ὡς ὁ ἀναγνώστης εὐχερῶς θὰ ἴδῃ. Παραδίδων αὐτὰς εἰς τὸν τύπον, ὑπείκω εἰς τὴν παρακίνησιν τοῦ φίλου μου μαρκησίου de Quex de Saint Hilaire πρὸς τὸν ὁποῖον ἀπηυθύνοντο, καὶ ὅστις ἐνόμισεν ὅτι ἴσως ἀναγνωσθῶσι μετά τινος περιεργείας ὑπὸ τῶν ἐνδιαφερομένων, ὡς αὐτὸς οὖτος, εἰς τὰς βαθμιαίας τοῦ ἡμετέρου Ἔθνους προόδους. (Δημήτριος Βικέλας)

(Δημήτριος Βικέλας).