Ἱστορικὰ καὶ Μεθοδολογικὰ τῆς Ἑλληνικῆς Λαογραφίας

ΣΤΕΦ. Δ. ΗΜΕΛΛΟΥ
Χρονολογία Εκδόσεως: 1995
Σελίδες: 108
Αριθμός Ράχης Βιβλίου: 56
Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
Τιμή: 10,00 €
ISBN: 960-7133-37-4
 
Περιγραφή

Περιλαμβάνει τὰ ἑξῆς ἐπὶ μέρους κεφάλαια: Προλογικά, Εἰσαγωγικὰ (Α΄. Ὁρισμός, ὅρος. Β΄. Διάγραμμα θεμάτων. Γ΄. Χαρακτηριστικὰ γνωρίσματα τῆς λαϊκῆς δημιουργίας). Τὸ ἐνδιαφέρον γιὰ τὰ λαογραφικὰ θέματα (Α΄. Ἐθνογραφικὸ ἐνδιαφέρον. Β΄. Λαογραφικὸ ἐνδιαφέρον. Φιλολογικὸ-Ἀρχαιογνωστικὸ ἐνδιαφέρον. Δ΄. Θρησκευτικὸ ἐνδιαφέρον. Ε΄. Περιηγητικὸ ἐνδιαφέρον. Ϛ΄. Πατριωτικὸ ἐνδιαφέρον. Ζ΄. Εἰδήσεις καὶ ἐνδείξεις στοὺς συγγραφεῖς. Η΄. Ὁ Ν. Γ. Πολίτης καὶ ἡ ἐπιστημονικὴ αὐτοτέλεια τῆς Ἑλληνικῆς λαογραφίας – Μέθοδος τῆς ἔρευνας). Ἐπιλεγόμενα.