Ἱστορία

Ταξινόμηση ανά συγγραφέα:

Δημήτριος Βικέλας. Ἄτυπος πρεσβευτὴς τῶν ἐθνικῶν θεμάτων καὶ τῶν ἑλληνικῶν γραμμάτων (μὲ βάση ἄγνωστες ἀρχειακὲς πηγὲς)

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΙΑ

Ἀλέξανδρος N. Μαυροκορδᾶτος

ΕΜΜ. ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ

Ἀλληλογραφία Δημητρίου Βικέλα – Pierre de Coubertin (1894-1905)

ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ – ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ ΜΠΟΤΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ἀναμνήσεις

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΑΥΛΟΥΡΟΥ

Βιβλιογραφία τῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821 (Αὐτοτελῆ ἔργα 1821-1986)

ΣΩΖ. ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ

Βιβλιογραφία τῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 21, Τόμος Β΄

ΣΩΖ. ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ

Βιβλιογραφία τῶν ἐκδόσεων τοῦ Πατριαρχικοῦ Τυπογραφείου Κωνσταντινουπόλεως. Βιβλία-Περιοδικὰ 1798-1923

Δημήτριος Βικέλας • Σαὶντ Ἱλαὶρ • Ἀντονὶ Ρουβιὸ • Ἐμὶλ Λεγκρὰν

ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

Δημήτριος Βικέλας. Πατριώτης συγγραφέας καὶ Κοσμοπολίτης. Ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο τοῦ πρώτου προέδρου τῆς Διεθνοῦς Ὀλυμπιακῆς Ἐπιτροπῆς.

ANDREAS MORBACH, μετάφραση Ἀννέτε Φώσβινκελ

Ἕνας Ἔφηβος στὴν Κατοχὴ

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Ἐπίσημα Ἔγγραφα καὶ Ἱστορικαὶ Σημειώσεις περὶ τῆς Βουλγαρικῆς Πολιτικῆς καὶ τῶν Βουλγαρικῶν Κακουργιῶν πρὸς Ἐξόντωσιν τοῦ Ἑλληνισμοῦ τῆς Ἀνατολικῆς Ρωμυλίας (1878-1914)

Ἐπισκ. Εἰρηνουπόλεως ΦΩΤΙΟΥ

Ἡ Ἁρμοστεία τῶν νήσων τοῦ Αἰγαίου πελάγους στὰ χρόνια τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως

ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ

Ἡ Βόρειος Ἤπειρος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ

Ἡ γεωπολιτικὴ πρακτικὴ τῆς Ρωσίας στὴ Μετασοβιετικὴ Κεντρικὴ Ἀσία

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ Ν. ΜΑΡΚΕΤΟΥ

Ἡ Δυτικὴ Θρᾴκη καὶ οἱ Βούλγαροι

ΣΤΙΛΠΩΝΟΣ Π. ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ

Ἡ Ἑλληνικότης τῶν Νομῶν Προύσης καὶ Σμύρνης

ΠΑΝΤ. Μ. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ

Ἡ ἐφαρμογὴ τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου κατὰ τοὺς Βαλκανικοὺς Πολέμους

ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΔΡΕΑΔΗ

Ἡ Θρᾴκη καὶ ἡ δύναμις τοῦ ἐν αὐτῇ Ἑλληνικοῦ στοιχείου

ΣΤ. Β. ΨΑΛΤΗ

Ἠλειακὰ

Θ. ΞΥΔΗ

Ἡ Λῆμνος στὸν Ἀγῶνα τοῦ 1821

ΤΑΣΟΥ ΚΑΨΙΔΕΛΗ

Ἡμερολόγια πολέμου καὶ Ἀλληλογραφία 1940-1941

Δ. Β. ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΥ – Κ. Π. ΜΕΛΑΝΟΥΡΕΑ, εἰσαγ.-ἐπιμ.: Ἑλένης Δ. Μπελιᾶ

Ἡ πανίδα στην διατροφὴ καὶ στὴν ἰατρικὴ στὸ Βυζάντιο

ΜΑΡΙΑΣ ΧΡΟΝΗ

Ἡ συμβολὴ τῆς Μάνης εἰς τὸν Μακεδονικὸν ἀγῶνα 1904-1908

ΔΙΚ. ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΥ

Θρακικὰ Μελετήματα

ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΜΑΜΩΝΗ

Ἰγνάτιος – Μητροπολίτης Οὑγγροβλαχίας

ΕΜΜ. ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ

Ἱστορία τῆς Ρώμης

MICHAEL GRANT, μετάφραση Ἀντωνίου Σακελλαρίου

Ἱστορία τοῦ παιδομαζώματος κατὰ τὴν Τουρκοκρατία

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΘ. ΓΟΥΝΑΡΗ

Ἱστορία τῶν Βαλκανικῶν Πολέμων. Διπλωματικὰ Δρώμενα.

Ἱστορία τῶν Κυδωνιῶν

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΑΚΚΑΡΗ

Καλλιρρόη Παρρέν. Ἡ συνετὴ ἀπόστολος τῆς γυναικείας χειραφεσίας. Ἡ Ζωὴ καὶ τὸ Ἔργο

ΜΑΡΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

Κωνσταντῖνος Δημητρίου Σχινᾶς (1801-1857)

ΘΑΝΑΣΗ ΧΡΗΣΤΟΥ

Λόγοι Ἑκατονταέτηροι

ΣΩΚΡ. ΚΟΥΓΕΑ

Ὁ Ἑλληνισμὸς τῆς Μικρᾶς Ἀσίας κατὰ τὸν μεσαίωνα

ΚΩΝ. Ι. ΑΜΑΝΤΟΥ

Ὁ Ἑλληνοϊταλικὸς Πόλεμος ὡς προσωπικὸ βίωμα. Ἡμερολόγια Ἑλλήνων στρατιωτῶν

ΕΛΕΝΗΣ Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ὁ Ἠλίας Ζερβὸς Ἰακωβᾶτος καὶ ἡ Ἕνωσις τῆς Ἑπτανήσου

ΝΤΙΝΟΥ ΚΟΝΟΜΟΥ

Οἱ Λόγιοι καὶ ὁ Ἀγώνας

ΑΛΚΗ ΑΓΓΕΛΟΥ

Ὁ Πόντος καὶ τὰ δίκαια τοῦ ἐν αὐτῷ Ἑλληνισμοῦ ἀπὸ χωρογραφικῆς, ἐθνογραφικῆς καὶ ἱστορικῆς ἀπόψεως

Δ. Η. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Ὁ ὑπόδουλος Ἑλληνισμὸς τῆς Ἀσιατικῆς Ἑλλάδος

Α. Δ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΕΑΝ (1941-1945). Πανελλήνιος Ἕνωσις Ἀγωνιζομένων Νέων

ΕΥΑΝΘΗ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Περὶ τοῦ Ἑλληνισμοῦ τῶν Ἀρχαίων Μακεδόνων

Γ. Ν. ΧΑΤΖΙΔΑΚΙ

Ρήγας Βελεστινλῆς

Λ. ΒΡΑΝΟΥΣΗ

Στὰ Ἴχνη τῆς Οὐτοπίας. Τὸ «Φιλελληνικὸν Παιδαγωγεῖον» Σύρου καὶ ἡ προτεσταντικὴ ὁμογενοποίηση τῆς Οἰκουμέ­νης κατὰ τὸν 19ο αἰῶνα

ΑΝΤΩΝΗ Λ. ΣΜΥΡΝΑΙΟΥ

Στέφανος Ξένος. Σκηνὲς ἀπὸ τὸ δρᾶμα τοῦ ἑλληνισμοῦ σὲ Ἀνατολὴ καὶ Δύση (1821-1894). Β΄Ἔκδοση.

ΖΕΦΥΡΟΥ ΚΑΥΚΑΛΙΔΗ

Συλλογικὴ ταυτότητα καὶ αὐτογνωσία στὸ Βυζάντιο. Συμβολὴ στὸν προσδιορισμὸ τῆς αὐτοαντίληψης τῶν Βυζαντινῶν κατὰ τὴν λόγια γραμματεία τους (11ος-ἀρχὲς 13ου αἰ.)

Σύλλογοι Κωνσταντινουπόλεως (1861-1922)

ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΜΑΜΩΝΗ – ΛΗΔΑΣ ΙΣΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ

Σύλλογος πρὸς διάδοσιν Ὠφελίμων Βιβλίων. Διαδρομὴ μιᾶς ἑκατονταετίας 1899-1999

ΕΛΕΝΗΣ ΜΠΕΛΙΑ

Σύντομος ἱστορία τῆς Κύπρου

Κ. ΑΜΑΝΤΟΥ

Τὰ δημόσια ἀρχεῖα στὴν ρωμαϊκὴ Αἴγυπτο

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ

Τὰ διδακτικώτερα πορίσματα τῆς Ἱστορίας τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους. Τόμος Α΄

ΚΩΝ. ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ, Ἐπιμέλεια, προλεγόμενα Ἐμμ. Πρωτοψάλτη, Καθηγητοῦ Παν/μιου

Τὰ διδακτικώτερα πορίσματα τῆς Ἱστορίας τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους. Τόμος Β΄

ΚΩΝ. ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ

Τὰ τελευταῖα ἔτη τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ

Τεκμήρια γιὰ τὸν πόλεμο 1940-1941. Δράση τῆς XV Μεραρχίας Πεζικοῦ. Ἡ ἄλλη ὄψη γιὰ τὴν συνθηκολόγηση.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Ἐπιμέλεια Μαρίας Σπηλιωτοπούλου

Τὸ Ἑλληνικὸ Ναυτικὸ κατὰ τὴν Καποδιστριακὴ πε­ρίοδο

ΚΩΣΤΗ ΒΑΡΦΗ

Τὸ Ἡμερολόγιον τοῦ βαρόνου καὶ μεγάλου εὐεργέτου Κωνσταντίνου Δ. Μπέλλιου (1836-1837). Ἐναργὴς ἀφήγηση γνωριμίας μὲ πρόσωπα καὶ τόπους

Τὸ ἡμερολόγιο τοῦ Νικολάου-Σοφοκλῆ Καλούτση (1848-1896)

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ν. ΛΕΟΝΤΣΙΝΗ

Τὸ Μετοχικὸ Ταμεῖο Πολιτικῶν Ὑπαλλήλων (Ἱστορικὸ Χρονικὸ – Κριτικὴ Ἀνάλυση –Νομοθεσία)

ΚΩΝ. Ξ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Τὸ Ναυτικὸν τοῦ ὑπὲρ ἀνεξαρτησίας ἀγῶνος καὶ ἡ δρᾶσις τῶν πυρπολικῶν

Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ

Τὸ Πριγκιπᾶτο τῆς Ἀχαΐας (1205-1406)

ΣΟΦΙΑΣ ΔΟΑΝΙΔΟΥ

Τρεῖς Ἄνθρωποι, τόμος 2ος, Δημήτριος Μ. Βικέλας

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Τρεῖς Ἄνθρωποι, τόμος 3ος, Πέτρος Ε. Πρωτοπαπαδάκης

ΑΛΕΞ. ΑΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Greece and the Balkan Imbroglio

ΕΛΕΝΗΣ ΓΑΡΔΙΚΑ