Δραστηριότητες

Ἀπὸ τὴν ἵδρυσή του καὶ στὸ πλαίσιο τοῦ σκοποῦ του ὁ ΣΩΒ εἶχε δραστηριότητα σὲ δύο κυρίως τομεῖς: τὸν ἐκδοτικὸ καὶ τὸν ἐκπαιδευτικό. Οἱ  ἐκδόσεις του, σὲ ποικίλες ἐκδοτικὲς σειρές, ξεκίνησαν τὸ 1900 καὶ μέχρι σήμερα ἀποτελοῦν τὴν κυριώτερη δραστηριότητά του. Στὸν ἐκπαιδευτικὸ τομέα καινοτόμο ἔργο τοῦ ΣΩΒ εἶναι ἡ  Σεβαστοπούλειος Ἐργατικὴ Σχολή, ἡ ὁποία ἐλειτούργησε ἀπὸ τὸ 1908 μέχρι τὸ 1982. Παράλληλα ὑπῆρξαν πολλὲς ἄλλες οὐσιαστικὲς παρεμβάσεις τοῦ ΣΩΒ στὴν ἐκπαίδευση, μὲ κυριώτερες τὴν ἵδρυση σχολικῶν βιβλιοθηκῶν καὶ τὸ  ἐκπαιδευτικὸ συνέδριο τοῦ 1904.

Τὰ τελευταῖα χρόνια ὁ ΣΩΒ ἐπεξέτεινε τὶς δραστηριοτητές του στὴν πραγματοποίηση ἐπιστημονικῶν συνεδρίων. Ἐπὶ πλέον, ἀπὸ τὸ 2008 ἐνισχύει οἰκονομικὰ τὸ Κέντρο Ξένων Γλωσσῶν τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Tartu στὴν Ἐσθονία, στὸ ὁποῖο διδάσκεται ἡ νεοελληνικὴ γλῶσσα σὲ σημαντικὸ ἀριθμὸ φοιτητῶν. Σημειώνεται ὅτι τὸ Κέντρο αὐτὸ ἐξέδωσε προσφάτως Ἑλληνο-Εσθονικὸ καὶ Ἐσθονο-Ελληνικὸ Λεξικό.

Ἐκτενῆ ἀναφορὰ στὶς δραστηριότητες τοῦ ΣΩΒ βλ. στὴν ἔκδοση τοῦ ΣΩΒ  Σύλλογος πρὸς διάδοσιν Ὠφελίμων Βιβλίων. Διαδρομὴ μιᾶς ἑκατονταετίας 1899-1999, Ἀθῆναι 1999.