Οἱ Ἐκδόσεις

Στὸ ἰδρυτικὸ Καταστατικὸ τοῦ ΣΩΒ, τὸ 1899, σκοπός του εἶχε τεθεῖ ἡ διάδοση ὠφελίμων γνώσεων μὲ μέσο ἐκδόσεις βιβλίων μὲ περιεχόμενο πρακτικῶν καὶ ἐγκυκλοπαιδικῶν γνώσεων.

Κατὰ τὴν διαδρομὴ τῆς λειτουργίας του στὶς ἐκδόσεις τοῦ ΣΩΒ ἔχει διευρυνθεῖ ἡ ἔννοια τοῦ «ὠφελίμου», ἡ ὁποία ἐκτείνεται ἀπὸ τὸ πρακτικὰ ὠφέλιμο, στὸ ἐθνικὰ καὶ κοινωνικὰ ὠφέλιμο καὶ στὸ ὠφέλιμο ποὺ παρέχει τὸ ἐξειδικευμένο ἐπιστημονικὸ βιβλίο.

 

Οἱ ἐκδόσεις τοῦ ΣΩΒ ἀπὸ τὸ 1900 μέχρι τὸ 1948 περιλαμβάνουν τὶς ἀκόλουθες σειρές:

 

Τὰ βιβλία τῶν ἐκδοτικῶν αὐτῶν σειρῶν ἔχουν ἐξαντληθεῖ, ἐπιλεκτικὰ δὲ ἔχουν κατὰ καιροὺς ἀνατυπωθεῖ ὡρισμένα βιβλία.

 

Στὴν ἴδια περίοδο ἀνήκει καὶ ἡ ἔκδοση τῶν περιοδικῶν

 

Ἀπὸ τὸ 1956 μέχρι σήμερα καταγράφονται τρεῖς ἐκδοτικὲς σειρὲς τοῦ ΣΩΒ:

 

Στὴν ἴδια περίοδο ἀνήκει καὶ ἡ ἐπανέκδοση τοῦ περιοδικοῦ Ἡ Μελέτη, τοῦ ὁποίου ἔχουν ἐκδοθεῖ οἱ τόμοι Α΄- Ζ΄ (2004-2011).