Ἐθνικὰ Δημοσιεύματα , 1919-1926

Τὴν σειρὰ Ἐθνικὰ Δημοσιεύματα προκάλεσε ἡ ἱστορικὴ συγκυρία τοῦ 1919 καὶ τοῦ 1925. Στὴν πρώτη περίπτωση τὸ ζήτημα συνδέεται μὲ τὴν Συνδιάσκεψη τῆς Εἰρήνης τῶν Παρισίων καὶ στὴν δεύτερη μὲ τὴν ἐφαρμογὴ τῶν συνθηκῶν τῆς εἰρήνης μετὰ τὴν Μικρασιατικὴ Καταστροφή.

Ἡ σειρὰ περιλαμβάνει 13 βιβλία τὰ ὁποῖα ἀναφέρονται στὴν Βόρειο Ἤπειρο, τὴν Μακεδονία καὶ τὴν Θράκη, στὴν Μικρὰ Ἀσία καὶ στὸν Πόντο. Κύριο χαρακτηριστικὸ τῆς θεματικῆς τους εἶναι ὅτι κινοῦνται στὸν ἄξονα «ἑλληνικότητα-ἑλληνικὰ ἐθνικὰ δίκαια». Κοινὸ στοιχεῖο τῆς μεθοδολογίας ποὺ ἀκολουθοῦν οἱ συγγραφεῖς τους εἶναι ἡ τεκμηρίωση τῆς ἑλληνικῆς παρουσίας στὶς περιοχὲς στὶς ὁποῖες ἀναφέρονται μὲ βάση γλωσσικὰ καὶ ἐθνολογικὰ στοιχεῖα, ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα καὶ ἱστορικὲς μαρτυρίες καὶ ἀρχειακὲς πηγές.

Σήμερα τὰ βιβλία αὐτὰ ἀποτελοῦν πολυσήμαντη πηγὴ γιὰ τὴν ἱστορία τῶν περιοχῶν στὶς ὁποῖες ἀναφέρονται, πηγὴ γιὰ τὴν μεθοδολογία συγγραφῆς τους, γιὰ τὴν ἰδεολογία τους καὶ τὴν χρήση τῆς ἱστορίας. Γιὰ τοὺς λόγους αὐτοὺς καὶ ἔχουν γίνει πολλὲς ἀνατυπώσεις τους ἀπὸ τὸν ΣΩΒ.