Ἱστορικὴ καὶ Λαογραφικὴ Βιβλιοθήκη, 1927-1939

Ἡ ἐκδοτικὴ αὐτὴ σειρά, χορηγὸς τῆς ὁποίας ἦταν ὁ Ἐλευθέριος Βενιζέλος, κινήθηκε στὸ πλαίσιο ἔρευνα καὶ μελέτη τοῦ νεωτέρου ἐθνικοῦ βίου καὶ τοῦ λαϊκοῦ βίου καὶ πολιτισμοῦ. Ἦλθε δηλαδὴ νὰ ἀπαντήσει στὰ ζητούμενα τῆς ἐποχῆς μετὰ τὴν τραυματικὴ ἐμπειρία τῆς Μικρασιατικῆς Καταστροφῆς, γιὰ μελέτη τοῦ παρελθόντος καὶ καλλιέργεια τῆς ἐθνικῆς αὐτογνωσίας.

Στὴν σειρὰ Ἱστορικὴ καὶ Λαογραφικὴ Βιβλιοθήκη καταγράφονται 14 βιβλία, στὰ ὁποῖα περιλαμβάνονται ἐκδόσεις ἀρχειακῶν πηγῶν τῆς προεπαναστατικῆς περιόδου καὶ τῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821, δημοσιεύσεις δημοτικῶν τραγουδιῶν, καὶ μελετῶν λαογραφικῆς καὶ ἐθνολογικῆς ὕλης μὲ ἀντικείμενο τὸν ἀγροτικὸ καὶ ποιμενικὸ βίο καὶ τὴν λαϊκὴ τέχνη.