Νεώτερες Ἐκδόσεις. Σειρὰ πρώτη, 1956-1974

Ἡ σειρὰ αὐτὴ σηματοδοτεῖ τὴν ἐπανάκαμψη τοῦ ΣΩΒ στὴν ἐκδοτική, καὶ εὐρύτερα, στὴν πνευματικὴ δραστηριότητα, μετὰ τὴν τραγικὴ δεκαετία τοῦ 1940. Στὴν σειρὰ Νεώτερες Ἐκδόσεις. Σειρὰ πρώτη ἐκδόθηκαν 24 ἔργα, ἀπὸ τὰ ὁποῖα πέντε εἶναι ἀνατυπώσεις ἢ ἐπανεκδόσεις. Ἀπὸ τὰ πρωτοεκδιδόμενα 19 ἔργα τὰ 6 ἔχουν θέματα ἀπὸ τὶς θετικὲς ἐπιστῆμες, τὰ ὁποῖα παρουσιάζουν μὲ ἐκλαϊκευτικὸ τρόπο, σύμφωνα μὲ τὴν παράδοση τῶν Ὠφελίμων Βιβλίων. Τὰ ὑπόλοιπα 13 ἔργα ἔχουν ἐπιστημονικὴ σύνθεση μὲ θέματα ἀπὸ τὴν νεοελληνικὴ ἱστορία καὶ γραμματεία, ἰδιαιτέρως ἀπὸ τὴν προεπαναστατικὴ περίοδο καὶ τὴν περίοδο τῆς Ἐπαναστάσεως, ἀπὸ τὴν ἱστορία τῆς Ἑπτανήσου καὶ τῆς Κύπρου, καὶ ἀντιπροσωπεύουν τοὺς τομεῖς ἔκδοση ἀρχειακῶν πηγῶν, πολιτικὴ ἱστορία, ἱστορία τῶν γραμμάτων, βιογραφία.