Νεώτερες Ἐκδόσεις. Σειρὰ δευτέρα, 1978-

Στὴν ἐκδοτικὴ αὐτὴ σειρὰ ἡ ἔννοια τοῦ «ὠφελίμου» ἔχει ἐπεκταθεῖ ἀπὸ τὴν διάδοση πρακτικῶν γνώσεων στὴν διάδοση ἐξειδικευμένων ἐπιστημονικῶν γνώσεων. Μὲ αὐτὸ δὲ τὸ δεδομένο, χαρακτηριστικὸ τῆς σειρᾶς εἶναι ὅτι τὰ δημοσιευόμενα ἔργα εἶναι εἰδικοῦ ἐπιστημονικοῦ ἐνδιαφέροντος.

Στὴν σειρὰ Νεώτερες Ἐκδόσεις. Σειρὰ δευτέρα ἔχουν περιληφθεῖ μέχρι σήμερα 134 ἔργα, μὲ ἔμφαση στὴν ἱστορία, τὴν φιλολογία, τὴν λογοτεχνία καὶ τὴν τέχνη, μερικὰ ἀπὸ τὰ ὁποῖα ἔχουν εἰσαχθεῖ ὡς διδακτικὰ στὰ πανεπιστήμια τῆς χώρας. Στὴν ἴδια σειρὰ ἔχουν ἐκδοθεῖ καὶ πολύτομα ἔργα, ὅπως ἡ Ἱστορία τῆς Ζωγραφικῆς, τὰ Ἅπαντα τοῦ Δημητρίου Βικέλα καὶ τοῦ Γεωργίου Δροσίνη, καθὼς καὶ ἀναλυτικὲς θεματικὲς βιβλιογραφίες. Σημειώνεται τέλος ὅτι στὴν σειρὰ αὐτὴ περιλαμβάνονται καὶ ἔργα ἀπὸ τὶς φυσικὲς ἐπιστῆμες καὶ τὰ μαθηματικά, καθὼς καὶ ἀνατυπώσεις ἔργων, ἰδιαίτερα ἀπὸ τὴν σειρὰ Ἐθνικὰ Δημοσιεύματα.