Ὠφέλιμα Βιβλία, 1900-1908

Ἡ ἐκδοτικὴ σειρὰ Ὠφέλιμα Βιβλία φέρει τὴν σφραγῖδα τοῦ ἱδρυτῆ της Δημητρίου Βικέλα καὶ ἀποτελεῖ καινοτομία γιὰ τὴν ἐποχή της. Ἡ σειρὰ ὑπηρετεῖ τὸ πρακτικὰ ὠφέλιμο καὶ ἐξασφαλίζει τὶς προυποθέσεις μιᾶς λαϊκῆς βιβλιοθήκης. Οἱ κύριοι ἄξονες τῆς θεματικῆς τῶν βιβλίων της εἶναι ἡ θρησκεία, ἡ ἱστορία, ἡ γεωγραφία, οἱ θετικὲς ἐπιστῆμες, ἡ οἰκονομία, ἡ κοινωνία, ἡ ὑγεία, ἡ ἠθικὴ διαμόρφωση τοῦ ἀτόμου καὶ τὸ φυσικὸ περιβάλλον.

Στὴν σειρὰ αὐτὴ ἐκδόθηκαν 100 βιβλία μικροῦ σχήματος (0,18 x 0,12) μὲ κόκκινο ἐξώφυλλο, γι’ αὐτὸ καὶ ἔγιναν γνωστὰ ὡς τὰ κόκκινα βιβλία τοῦ ΣΩΒ. Τὰ βιβλία αὐτά, ἤδη στὴν πρώτη δεκαετία τοῦ 20οῦ αἰ., γνώρισαν ἀλλεπάλληλες ἐπανεκδόσεις καὶ κυκλοφορήθηκαν σὲ 1.000.000 ἀντίτυπα, πολλὰ δὲ ἀπὸ αὐτὰ χρησιμοποιήθηκαν ὡς διδακτικὰ βιβλία. Ἡ μεγάλη κυκλοφορία τῶν βιβλίων καὶ ἡ εὐρεία γεωγραφικὴ διασπορά τους στὴν Ἑλλάδα καὶ στὸ ἐξωτερικὸ ἀποτέλεσε ἀνεπανάληπτο ἐκδοτικὸ γεγονός, τὸ ὁποῖο δικαίωσε τὸν ἰδρυτικὸ σκοπὸ τοῦ ΣΩΒ καὶ τὸν ἀνέδειξε σὲ μορφωτικὸ παράγοντα τοῦ ἑλληνισμοῦ.

Ἀκολουθεῖ ὁ κατάλογος τῆς ἐκδοτικῆς σειρᾶς.