Παιδικὴ Βιβλιοθήκη, 1902-1904, 1948

Ἡ σειρὰ ἐγκαινιάσθηκε τὸ 1902 μὲ τὸ ἀκόλουθο σκεπτικό: ὑπῆρχε ἀνάγκη νὰ δημιουργηθεῖ ἀναγνωστικὸ κοινὸ καὶ μεταξὺ τῶν παιδιῶν, τὸ παιδικὸ βιβλίο θὰ λειτουργοῦσε ὡς μέσο ἀγωγῆς, οἱ συγγραφεῖς ἔπρεπε νὰ εὐαισθητοποιηθοῦν γιὰ τὴν παραγωγὴ παιδικῆς λογοτεχνίας. Στὴν σειρὰ Παιδικὴ Βιβλιοθήκη ἐκδόθηκαν τρία βιβλία κατὰ τὴν περίοδο 1902-1904 καὶ ἕνα βιβλίο τὸ 1948, ὅταν ἀνασυστήθηκε ἡ ἐκδοτικὴ αὐτὴ σειρά.