Περιοδικὸ Ἑλληνικὰ (1928-1936)

Τὸ περιοδικὸ Ἑλληνικὰ ἱδρύθηκε τὸ 1927, μετὰ ἀπὸ σχετικὴ πρόταση τοῦ Κωνστ. Ἀμάντου, καὶ στὸ πλαίσιο τῆς ἐκδοτικῆς σειρᾶς τοῦ ΣΩΒ Ἱστορικὴ καὶ Λαογραφικὴ Βιβλιοθήκη. Ἡ ἔκδοσή του ἄρχισε τὸ 1928, στὸ διάστημα δὲ μέχρι τὸ 1936 ἐκδόθηκαν ἐννέα τόμοι τοῦ περιοδικοῦ, τὴν διεύθυνση τοῦ ὁποίου εἶχαν οἱ καθηγητὲς τῆς Ἱστορίας στὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν Κωνστ. Ἄμαντος καὶ Σωκρ. Κουγέας.

Οἱ στόχοι τοῦ περιοδικοῦ συνοψίζονται ὡς ἑξῆς: μελέτη τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας μὲ ἔμφαση στὴν νεοελληνικὴ ἱστορία, συστηματικὴ ἔρευνα τῶν ἀρχειακῶν πηγῶν, μελέτη τοῦ ἑλληνικοῦ ἱστορικοῦ βίου σὲ σχέση μὲ τὴν ἱστορία τῶν λαῶν τῆς Βαλκανικῆς. Οἱ στόχοι αὐτοὶ ἔφεραν τὴν σφραγῖδα τῶν ἐρευνητικῶν ἐνδιαφερόντων τοῦ Κωνστ. Ἀμάντου καὶ τοῦ Σωκρ. Κουγέα καὶ ἀπηχοῦσαν τοὺς προβληματισμοὺς τῆς περιόδου τοῦ Μεσοπολέμου.

Σημαντικὸ μέρος τῆς ὕλης τοῦ περιοδικοῦ καλύπτουν μελέτες ἀναφερόμενες στὴν βυζαντινὴ περίοδο. Στὸ ὑψηλότερο ὅμως ποσοστό της ἡ ὕλη τοῦ περιοδικοῦ ἀντιπροσωπεύεται ἀπὸ μελέτες γιὰ τὴν Τουρκοκρατία, τὴν Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση καὶ τοὺς νεωτέρους χρόνους.

Τὸ 1937 ὁ ΣΩΒ ἐκχώρησε τὴν ἔκδοση τοῦ περιοδικοῦ στὴν Ἑταιρεία Ἱστορικῶν Μελετῶν, ἡ ὁποία ἐξέδωσε δύο τόμους 10 καὶ 11 (1938-1939). Τὸ 1953 τὴν ἔκδοση τοῦ περιοδικοῦ, ἡ ὁποία καὶ συνεχίζεται, ἀνέλαβε ἡ Ἑταιρεία Μακεδονικῶν Σπουδῶν.