Πράσινα Βιβλία, 1908-1940

Στὴν σειρὰ Πράσινα Βιβλία, τὰ ὁποῖα πῆραν τὸ ὄνομά τους ἀπὸ τὸ χρῶμα τοῦ ἐξωφύλλου τους, ἐκδόθηκαν 76 βιβλία, πολλὰ ἀπὸ τὰ ὁποῖα εἶχαν ἐπανεκδόσεις. Χαρακτηριστικὸ τῆς σειρᾶς εἶναι ὅτι τὰ περισσότερα ἀπὸ τὰ βιβλία της ἀπευθύνονται σὲ προηγμένο κοινό. Σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ στὴν θεματική τους, ἐπικρατεῖ σὲ ὑψηλὸ ποσοστὸ ἡ φιλοσοφία τοῦ «ὠφελίμου», ἡ ὁποία σφράγισε τὴν σειρὰ τῶν Ὠφελίμων Βιβλίων. Τὸ περιεχόμενο ὅμως τῆς ἐννοίας αὐτῆς ἔχει διευρυνθεῖ ἀπὸ τὸ πρακτικὰ καὶ ἠθικὰ ὠφέλιμο στὸ ἐθνικὰ καὶ κοινωνικὰ ὠφέλιμο.

Ἔτσι, ἡ ἐπικρατοῦσα ἰδεολογία τῆς ἐποχῆς γιὰ τὴν προβολὴ τοῦ ἐθνικὰ ὠφελίμου, καὶ ἰδιαιτέρως γιὰ τὴν ἀνάδειξη τῆς ἱστορικῆς μνήμης, ὑπαγόρευσε πολλὲς ἀπὸ τὶς ἐπιλογὲς τῆς σειρᾶς εἴτε γιὰ τὴν μελέτη γλωσσικῶν στοιχείων καὶ ἐκδηλώσεων τοῦ λαϊκοῦ βίου, εἴτε γιὰ τὴν ἔρευνα καὶ μελέτη ἱστορικῶν θεμάτων καὶ τὴν ἔκδοση τεκμηρίων ἱστορίας.