Περιοδικὸ Ἡ Μελέτη, 1907-1912, 2000-

Ἡ ἵδρυση τοῦ περιοδικοῦ Ἡ Μελέτη, τὸ 1907, ἐντάσσεται στὸν γενικὸ σκοπὸ τοῦ ΣΩΒ γιὰ τὴν μόρφωση τοῦ λαοῦ. Ἡ θεματική του δὲ κινεῖται στὸ πλαίσιο τῆς σειρᾶς τῶν Ὠφελίμων Βιβλίων. Εἰδικώτερα στοὺς ἕξι τόμους τοῦ περιοδικοῦ κατὰ τὸ διάστημα 1907-1912 δημοσιεύονται ἄρθρα μὲ θέματα ἐγκυκλοπαιδικῶν καὶ πρακτικῶν γνώσεων, ἄρθρα μὲ ἀντικείμενο κοινωνικὰ ζητήματα ἢ ζητήματα τῆς ἐπικαιρότητας καὶ ἄρθρα μὲ ἐξειδικευμένα θέματα.

Τὸ 2004 ἐγκαινιάσθηκε ἡ δεύτερη ἐκδοτικὴ περίοδος τοῦ περιοδικοῦ Ἡ Μελέτη, τοῦ ὁποίου μέχρι σήμερα ἔχουν ἐκδοθεῖ ἑπτὰ τόμοι:

  • Η ΜΕΛΕΤΗ, περίοδος Β΄, τόμος Α΄, 2004
  • Η ΜΕΛΕΤΗ, περίοδος Β΄, τόμος Β΄, 2004
  • Η ΜΕΛΕΤΗ, περίοδος Β΄, τόμος Γ΄, 2006
  • Η ΜΕΛΕΤΗ, περίοδος Β΄, τόμος Δ΄, 2008
  • Η ΜΕΛΕΤΗ, περίοδος Β΄, τόμος Ε΄ , 2010
  • Η ΜΕΛΕΤΗ, περίοδος Β΄, τόμος ΣΤ΄, 2010
  • Η ΜΕΛΕΤΗ, περίοδος Β΄, τόμος Ζ΄, 2011