Τὸ Πρῶτο Ἐκπαιδευτικὸ Συνέδριο

Τὸ Πρῶτο Ἐκπαιδευτικὸ Συνέδριο ὀργανώθηκε τὸ 1904 ἀπὸ τοὺς τρεῖς κορυ­φαίους φιλεκπαιδευτικοὺς συλλόγους τῆς ἐποχῆς: τὸν Φιλολογικὸ Σύλλογο «Παρνασσός», τὸν Σύλλογο πρὸς διάδοσιν τῶν Ἑλληνικῶν Γραμ­μάτων καὶ τὸν ΣΩΒ. Τὸ συνέδριο συνῆλθε στὴν Ἀθήνα κατὰ τὸ χρονικὸ διάστημα 31 Μαρτ. – 4 Ἀπριλ. 1904. Οἱ ἐργασίες του διεξήχθησαν στὶς αἴθουσες τοῦ Φιλολογικοῦ Συλλόγου «Παρνασσὸς» καὶ σὲ αὐτὸ ἔλαβαν μέρος 1.000 σύνεδροι, οἱ ὁποῖοι, κατὰ τὸ πλεῖστον, ἀνῆκαν στὸν ἐκπαιδευτικὸ κλάδο καὶ ἀντιπροσώπευαν σχολεῖα τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους καὶ σχολεῖα τοῦ ὑποδούλου καὶ τοῦ ἀποδήμου Ἑλληνισμοῦ.

Θέματα-πλαίσια τοῦ συνεδρίου ἦταν: Πρωτοβάθμια καὶ Δευτεροβάθμια Ἐκ­παίδευση, Γυναικεία Ἀγωγή, Τεχνικὴ καὶ Ἐπαγγελματικὴ Ἐκπαίδευση καὶ τὸ γενικὸ θέμα διδακτικὰ βιβλία. Κοινὴ συνισταμένη τῶν σχετικῶν εἰσηγήσεων ἦταν: Ἡ καθολικὴ ἐκπαίδευση ἀρρένων καὶ θηλέων στὴν Πρωτοβάθμια Ἐκ­παίδευση, ἡ ὀργάνωση Τεχνικῆς καὶ Ἐπαγγελματικῆς Ἐκπαιδεύσεως, ἡ προ­σχολικὴ ἀγωγή, ἡ βελτίωση τῶν διδακτικῶν βιβλίων σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ στὸ πε­ριε­χόμενο καὶ στὴν γλῶσσα, ἡ παιδαγωγικὴ κατάρτιση καὶ ἡ μονιμότητα τοῦ δι­δακτικοῦ προσωπικοῦ.

Στὸ πλαίσιο τοῦ συνεδρίου ὁ ΣΩΒ ὀργάνωσε Σχολικὴ Ἔκθεση, μὲ στόχο νὰ ἀναδειχθεῖ ἡ εἰκόνα τῆς ἑλληνικῆς ἐκπαιδεύσεως καὶ νὰ ὑπάρξει ἐνημέρωση γιὰ τὰ σχετικὰ ἐπιτεύγματα ξένων χωρῶν. Ἡ Ἔκθεση ἐλειτούργησε στὰ γραφεῖα του καὶ σὲ αὐτὴν ἔλαβαν μέρος 253 ἐκθέτες ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὸ ἐξωτερικό.

Στὸ συνέδριο ἀναδείχθηκε ἐπίσης ἡ ἀνάγκη ἑνὸς συντονιστικοῦ ὀργάνου τῶν ἐκπαιδευτικῶν παραγόντων γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ ἑνιαίας ἐκπαιδευτικῆς πολιτικῆς στὸ ἑλληνικὸ κράτος καὶ στὸν ὑπόδουλο Ἑλληνισμό.

Ἀπὸ τὴν ἀποτίμηση τοῦ Ἐκπαιδευτικοῦ Συνεδρίου προκύπτει ἡ οὐσιαστικὴ συμβολή του στὰ ἐκπαιδευτικὰ πράγματα τῆς ἐποχῆς, στὰ ἑξῆς κυρίως σημεῖα: Τὸ συνέδριο εἶχε συμμετοχὴ στὶς ζυμώσεις γιὰ ἀλλαγὲς καὶ βελτιώσεις στὸ ἐκπαιδευτικὸ σύστημα, πρᾶγμα τὸ ὁποῖο προκύπτει ἀπὸ τὶς σχετικὲς εἰσηγήσεις σὲ αὐτό, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὸ πλῆθος ἐκθέσεων πρὸς τὸν ΣΩΒ, μὲ ἀναφορὰ στὴν κατάσταση τῆς ἐκπαιδεύσεως στὸν ὑπόδουλο Ἑλληνισμὸ καὶ στοὺς προβλη­μα­τισμοὺς γιὰ τὴν ἀποτελεσματικότητά της. Τὸ συνέδριο συνέβαλε ἐπίσης στὴν διαμόρφωση κοινωνικῆς συνειδήσεως γιὰ τὰ ἐκπαιδευτικὰ πράγματα, καὶ οἱ προβληματισμοὶ ποὺ ἀναπτύχθηκαν σὲ αὐτὸ ἐγονιμοποίησαν μεταγενεστέρους σχεδιασμοὺς μεταβολῶν καὶ βελτιώσεων στὴν ἐκπαίδευση.