Συνέδρια

Ἀπὸ τὴν δεκαετία τοῦ 1990 ὁ Σύλλογος πρὸς διάδοσιν Ὠφελίμων Βιβλίων ἔχει ἐντάξει στὸ πλαίσιο τῶν δραστηριοτήτων του τὴν ὀργάνωση ἐπιστημονικῶν συνεδρίων. Μέχρι σήμερα ἔχουν πραγματοποιηθεῖ τέσσερα συνέδρια μὲ θέματα ἀπὸ τὴν ἱστορία τοῦ Συλλόγου καὶ ἀπὸ τὴν ζωὴ καὶ τὴν δημιουργία τῶν δρώντων προσώπων τῆς ἱστορίας του.

Εἰδικώτερα

Τὸ 1997 πραγματοποιήθηκε συνέδριο μὲ θέμα «Δημήτριος Βικέλας» μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἐκδόσεως ἀπὸ τὸν Σύλλογο τοῦ ὀκτατόμου ἔργου Ἅπαντα Δημητρίου Βικέλα, τὴν φιλολογικὴ ἐπιμέλεια τοῦ ὁποίου εἶχε ὁ Ἄλκης Ἀγγέλου.

Τὸ 1999, στὸ πλαίσιο τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς ἑκατονταετηρίδας τοῦ Συλλόγου, ἐντάχθηκε συνέδριο μὲ θέμα «Ὁ Σύλλογος πρὸς διάδοσιν Ὠφελίμων Βιβλίων. Ἑκατὸ χρόνια ἀπὸ τὴν ἵδρυσίν του, 1899-1999».

Τὸ 2001 πραγματοποιήθηκε συνέδριο μὲ θέμα «Γεώργιος Δροσίνης. Πενήντα χρόνια ἀπὸ τὸν θάνατό του», γιὰ νὰ τιμηθεῖ ἡ μνήμη τοῦ Γεωργίου Δροσίνη, ὁ ὁποῖος ὑπῆρξε Γεν. Γραμματεὺς τοῦ Συλλόγου ἀπὸ τὴν ἵδρυσή του καὶ ἐπὶ μιὰ πεντηκονταετία.

Τὸ 2008 ὁ Σύλλογος τίμησε τὴν μνήμη τοῦ ἱδρυτῆ του Δημητρίου Βικέλα μὲ συνέδριο ποὺ εἶχε θέμα «Δημήτριος Βικέλας. 100 χρόνια ἀπὸ τὸν θάνατό του».

Τὰ Πρακτικά των συνεδρίων αὐτῶν ἔχουν δημοσιευθεῖ στοὺς τόμους Α-Ε (2004-2010) τοῦ περιοδικοῦ τοῦ Συλλόγου Η ΜΕΛΕΤΗ.