Τὸ Νῦν Διοικητικὸ Συμβούλιο

Πρόεδρος Χρῖστος Γεραρῆς,
Ἐπίτ. Πρόεδρος Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας.
Ἀντιπρόεδρος Νικόλ. Μπεζαντάκος,
Ὁμότ. Καθηγ. Φιλοσ. Σχολῆς Παν/μίου Ἀθηνῶν.
Γ. Γραμματεὺς Σωτ. Γκλαβᾶς,
δ. φ., πρώην Πρόεδρος Ἰνστιτούτου Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς καὶ Παιδαγωγικοῦ Ἰνστιτούτου.
Ταμίας Ἀννίτα Π. Παναρέτου,
δ. φ., Συγγραφεύς.
Μέλη Στέφ. Δ. Ἤμελλος,
Ἀκαδημαϊκός, Ὁμότ. Καθηγ. Φιλοσ. Σχολῆς Παν/μίου Ἀθηνῶν.Κ. Γ. Κασίνης,
Ὁμότ. Καθηγ. Φιλοσ. Σχολῆς Παν/μίου Ἀθηνῶν.

Κων. Κουβαρᾶς,
Διπλωματοῦχος Πολιτικὸς Μηχανικός.

Ἀντώνης Μακρυδημήτρης,
Καθηγ. Σχολῆς Οἰκονομικῶν καὶ Πολιτικῶν Ἐπιστημῶν Παν/μίου Ἀθηνῶν

Γιάν. Παπακώστας,
Ὁμότ. Καθηγητὴς Παν/μίου Ἀθηνῶν.

Χρ. Πετρόπουλος,
Δικηγόρος.

Γεώργιος Πιτσινέλης,
δ.φ. Φιλολογίας, ΕΔΙΠ Φιλοσ. Σχολῆς Παν/μίου Ἀθηνῶν.

Χριστόφορος Χαραλαμπάκης,
Ὁμότ. Καθηγ. Φιλοσ. Σχολῆς Παν/μίου Ἀθηνῶν.