Τὸ Νῦν Καταστατικὸ τοῦ ΣΩΒ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Αʹ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ

Ἄρθρον 1ον

Ἱδρύεται ἐν Ἀθήναις Σωματεῖον ὑπὸ τὴν ἐπωνυμίαν «Σύλλογος πρὸς Διάδοσιν Ὠφελίμων Βιβλίων» ἕδραν ἔχον τὰς Ἀθήνας καὶ σκοπὸν τὴν διὰ τῆς διαδόσεως ὠφελίμων γνώσεων ἠθικὴν καὶ πνευματικὴν μόρφωσιν τοῦ λαοῦ. Ὁ σκοπὸς οὗτος ἐπιδιώκεται διὰ τῆς δημοσιεύσεως καταλλήλων βιβλίων, διὰ τῆς ἐκτυπώσεως καὶ κυκλοφορίας πινάκων καὶ εἰκόνων, διὰ τῆς ἱδρύσεως καὶ λειτουργίας Βιβλιοθήκης, διὰ τῆς συγκροτήσεως ἀρχείου τοῦ Συλλόγου, διὰ τῆς χορηγήσεως ὑποτροφιῶν, ἔτι δὲ διὰ παντὸς ἄλλου μέσου, τὸ ὁποῖον ἤθελε κριθῆ πρόσφορον ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου. Ὁ Σύλλογος ἔχει ἰδίαν σφραγῖδα, ἥτις φέρει ἐν κύκλῳ τὴν ἐπωνυμίαν τοῦ Συλλόγου, ἐν μέσῳ δὲ ἀνοικτὸν βιβλίον καὶ κάτωθι αὐτοῦ τὸ ἔτος ἱδρύσεως τοῦ Συλλόγου 1899.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Βʹ

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Ἄρθρον 2ον

Ὡς μέλη τοῦ Συλλόγου, καλούμενοι ἑταῖροι, ἐγγράφονται οἱ προτεινόμενοι ὑπὸ ἑνὸς τῶν μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καὶ γινόμενοι δεκτοὶ δι’ ἀποφάσεως αὐτοῦ, λαμβανομένης διὰ μυστικῆς ψηφοφορίας καὶ κατὰ τὴν συνήθη πλειονοψηφίαν. Ὡσαύτως τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον δύναται δι’ ἀποφάσεώς του νὰ ἀνακηρύσσῃ τιμῆς ἕνεκεν ἐπιτίμους ἑταίρους.

―――――――

* Ἐγκριθὲν διὰ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 6050/1914 καὶ τροποποιηθὲν διὰ τῶν ὑπ’ ἀριθ. 11302/1952, 4411/1972 καὶ 4563/2003 ἀποφάσεων τοῦ Μονομελοῦς Πρωτοδικείου Ἀθηνῶν. Δὲν δύναται νὰ ἐγγραφῇ ὡς μέλος τοῦ Συλλόγου ὁ δι’ ἀποφάσεως τοῦ Συνταγματικοῦ Δικαστηρίου στερηθεὶς τοῦ δικαιώματος τῆς ἐλευθέρας ἱδρύσεως συνεταιρισμῶν ἢ ἑνώσεως προσώπων καὶ ἐφ’ ὅσον χρόνον διαρκεῖ ἡ στέρησις αὕτη.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ἄρθρον 3ον

Οἱ ἑταῖροι δικαιοῦνται νὰ μετέχουν μετὰ ψήφου εἰς τὰς Γενικὰς Συνελεύσεις καὶ νὰ παρευρίσκωνται εἰς τὰς ἄλλας συγκεντρώσεις τοῦ Συλλόγου καὶ νὰ ἐκλέγωνται μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου. Οἱ ἑταῖροι ὑποχρεοῦνται νὰ παρέχουν τὰς ὑπηρεσίας των διὰ τὴν εὐόδωσιν τῶν σκοπῶν τοῦ Συλλόγου καὶ νὰ καταβάλλουν τὴν ὁριζομένην ἐτησίαν συνδρομήν των. Πᾶς ἑταῖρος δικαιοῦται ν’ ἀποχωρήσῃ ὁποτεδήποτε τοῦ Συλλόγου καὶ νὰ ζητήσῃ τὴν διαγραφήν του, ἥτις καὶ ἀποφασίζεται ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, ἄνευ δικαιώματος τοῦ ἀποχωροῦντος πρὸς ἀναζήτησιν τῶν καταβληθεισῶν εἰσφορῶν.

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Ἄρθρον 4ον

Διαγράφεται ἐκ τῶν μελῶν τοῦ Συλλόγου δι’ ἀποφάσεως τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καὶ ἀποβάλλει τὴν ἰδιότητα τοῦ μέλους:

α) Πᾶς ἑταῖρος καταδικαζόμενος εἰς ποινὴν ἐκ τῶν προβλεπομένων ὑπὸ τῶν ἄρθρων 50 καὶ 52 τοῦ Ποινικοῦ Κώδικος ἢ εἰς ἀμφοτέρας τὰς ὑπὸ τῶν ἄρθρων 53 καὶ 61 προβλεπομένας ποινάς, ὡς καὶ ὁ καταδικασθεὶς ἐπὶ παραβάσει τῆς περὶ σωματείων νομοθεσίας·

β) Ὁ ἐκ προθέσεως παραβαίνων τὰς διατάξεις τοῦ Καταστατικοῦ, ἰδίᾳ δὲ τὰς ἀναφερομένας εἰς τὰς συνεδριάσεις τῶν Γενικῶν Συνελεύσεων καὶ τὰς ἀρχαιρεσίας ἢ ὁ ἐπιχειρῶν πράξεις ἀντιθέτους πρὸς τοὺς σκοποὺς τοῦ Συλλόγου ἢ ἀσυμβιβάστους πρὸς τὴν ἰδιότητα τοῦ ἑταίρου·

γ) Ὁ καθυστερῶν τὴν πληρωμὴν τῆς συνδρομῆς τοῦ λήξαντος ἔτους.

Ἄρθρον 5ον

Ὁμοίως διαγράφεται ἐκ τῶν μελῶν τοῦ Συλλόγου δι’ ἀποφάσεως τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως πᾶς ἑταῖρος, ἐὰν κατὰ τὴν κρίσιν αὐτῆς συντρέχῃ πρὸς τοῦτο σπουδαῖος λόγος.

Ἄρθρον 6ον

Εἰς πάσας τὰς ἀνωτέρω περιπτώσεις γνωστοποιεῖται προηγουμένως ὑπὸ τοῦ Προέδρου τοῦ Διοικ. Συμβουλίου εἰς τὸν ἑταῖρον ὁ λόγος τῆς διαγραφῆς του καὶ καλεῖται οὗτος νὰ ἀπαντήσῃ ἐντὸς δέκα ἡμερῶν ἐπ’ αὐτοῦ. Ἡ περὶ ἀποβολῆς τοῦ μέλους λαμβανομένη ἀπόφασις τοῦ Διοικ. Συμβουλίου ἢ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως δέον νὰ εἶναι προσηκόντως ᾐτιολογημένη καὶ νὰ γνωστοποιῆται ἐπὶ ἀποδείξει εἰς τὸν ἐνδιαφερόμενον. Ὁ ἀποβληθεὶς δικαιοῦται ἐντὸς προθεσμίας δύο μηνῶν, ἀφ’ ἧς ἐγνωστοποιήθη εἰς αὐτὸν ἡ περὶ ἀποβολῆς του ἀπόφασις, νὰ ἀσκήσῃ προσφυγὴν κατ’ αὐτῆς ἐνώπιον τοῦ Μονομελοῦς Πρωτοδικείου, ἐὰν ἡ ἀποβολὴ ἐχώρησε κατὰ παράβασιν τῶν ὅρων τοῦ Καταστατικοῦ ἢ μὴ συντρέχοντος σπουδαίου λόγου.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γʹ

ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΠΡΟΣΟΝΤΑ, ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ

Ἄρθρον 7ον

Τὴν διοίκησιν τοῦ Συλλόγου ἀσκεῖ κατὰ τὸν νόμον καὶ τὸ Καταστατικὸν τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον, ἀποτελούμενον ἐκ δώδεκα μελῶν.

Τὰ μέλη τοῦ Συμβουλίου δέον νὰ εἶναι Ἕλληνες πολῖται, ἔχοντες πλήρη πρὸς δικαιοπραξίαν ἱκανότητα, ἀποκλείονται δὲ τῆς διοικήσεως οἱ στερηθέντες αὐτοδικαίως ἢ συνεπείᾳ δικαστικῆς ἀποφάσεως τῶν πολιτικῶν των δικαιωμάτων καὶ ἐν ὅσῳ διαρκεῖ ἡ στέρησις.

Ἄρθρον 8ον

Τὰ μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἐκλέγονται μεταξὺ τῶν ἐν ἐνεργείᾳ ἑταίρων ὑπὸ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως διὰ μυστικῆς διὰ ψηφοδελτίων ψηφοφορίας καὶ διὰ τέσσαρα ἔτη.

Ἄρθρον 9ον

Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον, ἅμα τῇ ἐκλογῇ του ἐκλέγει μεταξὺ τῶν μελῶν αὐτοῦ τὸν Πρόεδρον, τὸν Ἀντιπρόεδρον, τὸν Γενικὸν Γραμματέα καὶ τὸν Ταμίαν.

ΘΗΤΕΙΑ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Ἄρθρον 10ον

Ἡ θητεία τῶν μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου εἶναι τετραετής, ἐπιφυλαττομένης τῆς διατάξεως τοῦ ἄρθρου 20 περὶ ἀντικαταστάσεως ἀποχωροῦντος Συμβούλου. Μέχρις ἐκλογῆς ἢ διορισμοῦ, εἰς τὰς ὑπὸ τοῦ Νόμου ὁριζομένας περιπτώσεις, ἡ παλαιὰ Διοίκησις ἐξακολουθεῖ διαχειριζομένη τὰς ἐπειγούσας ὑποθέσεις τοῦ Συλλόγου.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ἄρθρον 11ον

Τὰ μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου δὲν δύνανται νὰ παρέχουν ἐπ’ ἀμοιβῇ ἐξηρτημένην ἐργασίαν ἢ νὰ συνάπτουν μετὰ τοῦ Συλλόγου συμβάσεις, συνεπαγομένας τὴν λῆψιν ἀμοιβῆς διὰ παροχὴν πάσης φύσεως ἄλλων ὑπηρεσιῶν ἢ ἀποβλεπούσας εἰς τὴν ἐπίτευξιν κέρδους διὰ τῆς ἀναλήψεως ἔργου, προμηθείας ἢ οἱασδήποτε ἄλλης παροχῆς πρὸς τὸν Σύλλογον, ἐξαιρέσει τῆς ἀναθέσεως συγγραφῆς βιβλίων, ὡς καὶ εἰς τὰ λοιπὰ μέλη τοῦ Συλλόγου. Δικαιοῦνται ὅμως ν’ ἀπαιτήσωσι, κατὰ τὰς περὶ ἐντολῆς διατάξεις τοῦ Ἀστικοῦ Κώδικος, τὰς δαπάνας εἰς ἃς τυχὸν ὑπεβλήθησαν χάριν τῶν ὑποθέσεων τοῦ Συλλόγου, ὡς καὶ ἀποζημίωσιν δι’ ἡμεραργίας λόγῳ ἀπασχολήσεώς των εἰς αὐτάς. Μέλος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου δὲν δικαιοῦται εἰς ψῆφον κατὰ τὴν συνεδρίαν, ἐν ᾗ πρόκειται νὰ ληφθῇ ἀπόφασις, ἀφορῶσα τὴν ἐπιχείρησιν δικαιοπραξίας, τὴν κάταρξιν ἢ τὴν κατάργησιν δίκης μεταξὺ τοῦ Συλλόγου ἀφ’ ἑνὸς καὶ τοῦ μέλους ἀφ’ ἑτέρου ἢ τοῦ συζύγου αὐτοῦ, ἢ συγγενοῦς ἐξ αἵματος μέχρι καὶ τοῦ τρίτου βαθμοῦ.

Ἄρθρον 12ον

Τὰ μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου εἶναι ἀτομικῶς καὶ ἀλληλεγγύως ὑπεύθυνα διὰ τὴν καθόλου διοίκησιν τοῦ Συλλόγου καὶ τὴν διαχείρισιν τῆς περιουσίας του, ἅμα δὲ καὶ διὰ τὴν ἐκπλήρωσιν τῶν ὑπὸ τοῦ νόμου καὶ τοῦ Καταστατικοῦ ἐπιβαλλομένων αὐτοῖς ὑποχρεώσεων, ὀφείλοντα νὰ καταβάλλουν τὴν ἐν τοῖς ἰδίοις ἐπιμέλειαν, ἀλλὰ δὲν εὐθύνονται δι’ ἀπόφασιν ληφθεῖσαν εἰς συνεδρίασιν, καθ’ ἣν δὲν παρέστησαν ἢ ἐὰν διεφώνησαν κατὰ τὴν λῆψιν αὐτῆς ἢ κατὰ τὴν ἐπικύρωσίν της ἐν ἑπομένῃ συνεδριάσει.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ἄρθρον 13ον

Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον συνεδριάζει συγκαλούμενον ὑπὸ τοῦ Προέδρου δι’ ἐγγράφου προσκλήσεως, ἥτις περιέχει τὰ ὑπὸ συζήτησιν θέματα. Συζήτησις ἐπὶ θέματος, μὴ περιλαμβανομένου ἐν τῇ προσκλήσει καὶ τῇ ἡμερησίᾳ διατάξει, κρινομένου ὅμως ὡς ἐπείγοντος, δὲν ἀποκλείεται, ἡ δὲ περὶ αὐτοῦ λαμβανομένη ἀπόφασις εἶναι πάντοτε ἔγκυρος. Τὸ Συμβούλιον εὑρίσκεται ἐν ἀπαρτίᾳ ἐὰν παρίσταται τὸ ἥμισυ πλέον ἑνὸς τῶν μελῶν, αἱ δὲ ἀποφάσεις αὐτοῦ λαμβάνονται δι’ ἀπολύτου πλειονοψηφίας τῶν παρόντων. Περὶ τῶν συνεδριάσεων τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τηροῦνται ἀκριβῆ πρακτικά, ὑπογραφόμενα ὑφ’ ὅλων τῶν κατὰ τὴν συνεδρίασιν παρόντων μελῶν. Ἡ ἐπικύρωσις τῶν πρακτικῶν δύναται νὰ γίνῃ καὶ ἐν μεταγενεστέρᾳ συνεδριάσει, ὅτε ταῦτα ὑπογράφονται ὑπὸ τῶν κατ’ αὐτὴν παρισταμένων.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΚΑΙ ΤΑΜΙΟΥ

Ἄρθρον 14ον

Ὁ Πρόεδρος συγκαλεῖ τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον ὁσάκις κρίνει τοῦτο ἀναγκαῖον καὶ προΐσταται τῶν συνεδριάσεων αὐτοῦ, διευθύνει τὰς συζητήσεις δίδων ἢ ἀφαιρῶν τὸν λόγον καὶ ἀποφασίζει περὶ τῆς σειρᾶς τῶν συζητητέων θεμάτων. Προσέτι δέ, ἔχει τὴν γενικὴν ἐποπτείαν τῶν Γραφείων τοῦ Συλλόγου καὶ φροντίζει μετὰ τοῦ Γενικοῦ Γραμματέως διὰ τὴν ἀκριβῆ τήρησιν τῶν διατάξεων τοῦ Καταστατικοῦ.

Τὸν Πρόεδρον ἀπόντα ἢ κωλυόμενον ἀναπληροῖ ὁ Ἀντιπρόεδρος, ἐν κωλύματι δὲ ἀμφοτέρων τὸ Συμβούλιον ὁρίζει τὸν Προεδρεύοντα Σύμβουλον.

Ἄρθρον 15ον

Ὁ Γενικὸς Γραμματεὺς ἐπιμελεῖται τῆς συντάξεως τῶν πρακτικῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, τῆς τηρήσεως τοῦ ἀρχείου καὶ μεριμνᾷ διὰ τὴν ἀπρόσκοπτον λειτουργίαν τῶν Γραφείων καὶ τῆς Βιβλιοθήκης τοῦ Συλλόγου. Τὸν Γενικὸν Γραμματέα ἀπόντα ἢ κωλυόμενον ἀναπληροῖ Σύμβουλος ὁριζόμενος ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου.

Ἄρθρον 16ον

Ὁ Ταμίας ἐνεργεῖ πᾶσαν εἴσπραξιν ἐπὶ ἀποδείξει ἐξ ἐπὶ τούτῳ διπλοτύπου στελέχους καὶ πᾶσαν πληρωμὴν δυνάμει ἐντάλματος, ὑπογραφομένου ὑπὸ τοῦ Προέδρου, λογοδοτεῖ δὲ καθ’ ἑξαμηνίαν πρὸς τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον. Ὡσαύτως καταρτίζει τὸν προϋπολογισμὸν και συντάσσει τὸν ἰσολογισμὸν καὶ τὸν ἀπολογισμὸν ἑκάστου ἔτους, οἵτινες ἐγκρινόμενοι ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ὑποβάλλονται εἰς τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν. Τὸν Ταμίαν ἐν περιπτώσει ἀπουσίας ἢ κωλύματος ἀναπληροῖ ἕτερον μέλος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, ὁριζόμενον ὑπὸ τούτου.

Ἄρθρον 17ον

Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον προτάσει τοῦ Προέδρου διορίζει καὶ παύει τὸν Διευθυντὴν καὶ τὸ λοιπὸν ἔμμισθον προσωπικὸν τοῦ Συλλόγου. Ὁ Διευθυντὴς παρίσταται κατὰ τὰς συνεδριάσεις τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καὶ ὑπὸ τὴν ἐποπτείαν τοῦ Γενικοῦ Γραμματέως συντάσσει τὰ πρακτικά. Ὁ Διευθυντὴς διευθύνει τὰ Γραφεῖα καὶ ἐποπτεύει τὴν λειτουργίαν τῆς Βιβλιοθήκης καὶ τοῦ Ἀρχείου, περὶ ὧν καὶ ὑποβάλλει λεπτομερῆ ἔκθεσιν πρὸς τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον.

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

Ἄρθρον 18ον

Ἐπιφυλασσομένων τῶν διατάξεων τῶν ἄρθρων 4, 5 καὶ 22 τοῦ Καταστατικοῦ, ἐκπίπτει τῆς ἰδιότητος τοῦ μέλους τῆς Διοικήσεως τοῦ Συλλόγου κατόπιν ἀποφάσεως τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, λαμβανομένης διὰ πλειονοψηφίας τῶν τριῶν τετάρτων τοῦ ὅλου ἀριθμοῦ τῶν μελῶν αὐτοῦ καὶ ἐγκρινομένης ὑπὸ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως:

α) Ὁ ἀμελῶν τὴν ἐκπλήρωσιν τῶν καθηκόντων του ἢ ὁ ἀδυνατῶν νὰ ἐπαρκέσῃ εἰς αὐτά.

β) Ὁ ἐπὶ ἔτος ἀδικαιολογήτως μὴ προσελθὼν εἰς τὰς συνεδριάσεις τοῦ Συμβουλίου.

Ἄρθρον 19ον

Ἡ ἐπιβολὴ πειθαρχικῶν κυρώσεων εἰς βάρος μελῶν τῆς Διοικήσεως χωρεῖ κατὰ τὴν ἐν ἄρθρῳ 6 ὁριζομένην διαδικασίαν, τὸ δὲ Διοικητικὸν Συμβούλιον συνέρχεται ἄνευ τῆς συμμετοχῆς τοῦ ἐγκαλουμένου.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ἄρθρον 20ον

Ἐν περιπτώσει θανάτου, παραιτήσεως ἢ ἐξ οἱουδήποτε λόγου ἀποχωρήσεως Συμβούλου τινός, τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον προβαίνει δι’ ἀπολύτου πλειονοψηφίας τῶν μελῶν αὐτοῦ εἰς ἐκλογὴν νέου μέλους ὡς ἀντικαταστάτου, ἡ ὁποία καὶ ὑποβάλλεται πρὸς ἔγκρισιν εἰς τὴν μέλλουσαν νὰ συνέλθῃ πρώτην Γενικὴν Συνέλευσιν. Ἐὰν ὁ ἐξελθὼν εἶχε τὴν ἰδιότητα τοῦ Προέδρου, τοῦ Ἀντιπροέδρου, τοῦ Γενικοῦ Γραμματέως ἢ τοῦ Ταμίου, τὸ Συμβούλιον, μετὰ τὴν συμπλήρωσίν του ὡς ἐν τῷ προηγουμένῳ ἄρθρῳ, ἐκλέγει ἕτερον μέλος εἰς τὴν θέσιν αὐτοῦ. Ἐκλογὴ Προέδρου, Ἀντιπροέδρου, Γενικοῦ Γραμματέως καὶ Ταμίου διεξάγεται ἐπίσης καὶ ἐν περίπτωσει ἀποχωρήσεως τοῦ Συμβούλου μόνον ἀπὸ τῆς ἰδιότητος ταύτης.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΙΣ

Ἄρθρον 21ον

Τὸν Σύλλογον ἐν ταῖς καθόλου αὐτοῦ σχέσεσιν ἐνώπιον πάσης διοικητικῆς ἢ δημοτικῆς ἀρχῆς καὶ ἐνώπιον τῶν δικαστηρίων παντὸς βαθμοῦ καὶ δικαιοδοσίας, ὡς καὶ εἰς τὰς μετὰ τρίτων σχέσεις καὶ συναλλαγὰς ἐκπροσωπεῖ ὁ Πρόεδρος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, ἐνεργῶν μετ’ ἔγκρισιν αὐτοῦ ἢ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τῶν μελῶν, ὅταν τοῦτο ἀπαιτῆται ὑπὸ τοῦ νόμου ἢ τοῦ Καταστατικοῦ.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ

Ἄρθρον 22ον

Ἡ Γενικὴ Συνέλευσις τῶν μελῶν ἀποτελεῖ τὸ ἀνώτατον ὄργανον τοῦ Συλλόγου καὶ ἀποφασίζει περὶ πάσης ὑποθέσεως, μὴ ὑπαγομένης εἰς τὴν ἁρμοδιότητα ἑτέρου ὀργάνου. Ἰδίᾳ δέ:

Ἐκλέγει τὰ πρόσωπα τῆς διοικήσεως.

Ἀποφασίζει περί:

– τῆς εἰσόδου ἢ ἀποβολῆς μέλους,

– περὶ ἐγκρίσεως τῶν ὑποβαλλομένων αὐτῇ ἀπολογισμοῦ καὶ ἰσολογισμοῦ,

– περὶ τροποποιήσεως τοῦ Καταστατικοῦ,

– περὶ μεταβολῆς τοῦ σκοποῦ τοῦ Συλλόγου καὶ περὶ διαλύσεώς του.

Ἡ Γενικὴ Συνέλευσις ἔχει τὴν ἐποπτείαν καὶ τὸν ἔλεγχον τῶν ὀργάνων τῆς διοικήσεως καὶ δικαιοῦται ὁποτεδήποτε νὰ παύῃ αὐτά, ὅταν ἡ παῦσις ὑπαγορεύεται ἐκ σπουδαίων λόγων καὶ κυρίως ἕνεκα βαρείας παραβάσεως τῶν καθηκόντων των ἢ ἐλλείψεως ἱκανότητος πρὸς τακτικὴν διαχείρισιν.

ΣΥΓΚΛΗΣΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

Ἄρθρον 23ον

Τὰ μέλη τοῦ Συλλόγου συνέρχονται εἰς Γενικὴν Συνέλευσιν τακτικῶς μὲν ἅπαξ τοῦ ἔτους καὶ ἐντὸς τῆς πρώτης τριμηνίας, ἐκτάκτως δὲ ὁσάκις τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον κρίνει ὅτι παρίσταται ἀνάγκη ἢ ἐπιβάλλεται τοῦτο ἐκ τοῦ συμφέροντος τοῦ Συλλόγου ἢ ζητηθῇ ἡ σύγκλησις ὑπὸ τοῦ ἑνὸς εἰκοστοῦ τῶν ἐκπληρωσάντων τὰς οἰκονομικὰς ὑποχρεώσεις των ἑταίρων δι’ ἐγγράφου αἰτήσεώς των, ἐν ᾗ καθορίζονται τὰ συζητητέα θέματα.

Ἄρθρον 24ον

Ἡ Γενικὴ Συνέλευσις συγκαλεῖται πάντοτε ὑπὸ τοῦ Προέδρου τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου δι’ ἀτομικῶν προσκλήσεων πρὸς τοὺς ἑταίρους πρὸ ἑπτὰ τουλάχιστον ἡμερῶν, ἡ δὲ πρόσκλησις περιέχει τὰ θέματα τῆς ἡμερησίας διατάξεως καὶ δημοσιεύεται εἰς μίαν τουλάχιστον ἡμερησίαν ἐφημερίδα τῶν Ἀθηνῶν.

Ἄρθρον 25ον

Τῶν Γενικῶν Συνελεύσεων δικαιοῦται νὰ μετέχῃ, νὰ λαμβάνῃ τὸν λόγον καὶ νὰ ψηφίζῃ πᾶς ἑταῖρος, ὑπὸ τὸν ὅρον ὅτι ἔχει καταβάλει τὴν συνδρομήν του τοῦ προηγουμένου ἔτους.

ΑΠΑΡΤΙΑ

Ἄρθρον 26ον

Ἡ Γενικὴ Συνέλευσις εὑρίσκεται ἐν ἀπαρτίᾳ, ἐὰν παρίσταται κατ’ αὐτὴν τὸ ἓν τέταρτον τῶν ἐχόντων δικαίωμα ψήφου ἑταίρων. Ματαιωθείσης δὲ τῆς συνελεύσεως δι’ ἔλλειψιν ἀπαρτίας, οἱ ἑταῖροι καλούμενοι συνέρχονται εἰς Γενικὴν Συνέλευσιν μετὰ πάροδον ὀκτὼ τουλάχιστον ἡμερῶν, ὅτε πρὸς σχηματισμὸν ἀπαρτίας ἀρκεῖ ἡ παρουσία ὁσουδήποτε ἀριθμοῦ μελῶν. Περὶ συγκλήσεως ἐπαναληπτικῆς Συνελεύσεως ἐν περιπτώσει μὴ ἐπιτεύξεως ἀπαρτίας δύναται νὰ προβλέπῃ καὶ ἡ ἀρχικὴ πρόσκλησις.

ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ

Ἄρθρον 27ον

Ἅμα τῇ ἐνάρξει τῶν ἐργασιῶν της ἡ Γενικὴ Συνέλευσις ἐκλέγει ἓν τῶν μελῶν της ὡς Πρόεδρον, ἵνα διευθύνῃ αὐτάς, καὶ ἕτερον μέλος ὡς Γραμματέα διὰ τὴν τήρησιν πρακτικῶν.

ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ἄρθρον 28ον

Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον διὰ τοῦ Προέδρου καὶ τοῦ Γενικοῦ Γραμματέως λογοδοτεῖ ἐνώπιον τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως ἐπὶ τῶν πεπραγμένων τοῦ παρελθόντος ἔτους, ὑποβαλλομένης σχετικῆς ἐκθέσεως, ἥτις τίθεται ὑπὸ τὴν ἔγκρισιν τῆς Συνελεύσεως. Ὁμοίως ὑποβάλλονται πρὸς ἔγκρισιν διὰ τοῦ Ταμίου ὁ ἀπολογισμὸς καὶ ὁ ἰσολογισμὸς τοῦ λήξαντος ἔτους. Τέλος δέ, τίθεται ὑπ’ ὄψιν τῆς Συνελεύσεως ἡ ἔκθεσις τῶν Ἐλεγκτῶν περὶ τοῦ διενεργηθέντος ὑπ’ αὐτῶν ἐλέγχου ἐπὶ τῆς οἰκονομικῆς διαχειρίσεως κατὰ τὸ λῆξαν ἔτος.

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΙ

Ἄρθρον 29ον

Κατὰ τὴν πρὸς ἀνάδειξιν νέων μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου εἰς ἀντικατάστασιν τῶν ἐξερχομένων συγκαλουμένην Γενικὴν Συνέλευσιν ἐκλέγονται δύο ἐκ τῶν μελῶν, ἅτινα μετὰ τοῦ Προέδρου ἀποτελοῦν τὴν Ἐφορευτικὴν Ἐπιτροπήν, ἔργον τῆς ὁποίας εἶναι ἡ ὁμαλὴ καὶ κανονικὴ διεξαγωγὴ τῶν ἀρχαιρεσιῶν. Ἡ Ἐφορευτικὴ Ἐπιτροπὴ συλλέγει τὰ ψηφοδέλτια καὶ ἐν συνεχείᾳ προβαίνει εἰς διαλογὴν αὐτῶν, μεθ’ ἣν ἀνακοινοῦται τὸ ἀποτέλεσμα τῆς ψηφοφορίας.

Ἄρθρον 30ον

Κατὰ τὴν ἐν τῷ προηγουμένῳ ἄρθρῳ διαδικασίαν ἐκλέγονται ὑπὸ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως δύο Ἐλεγκταὶ καὶ δύο ἀναπληρωταὶ αὐτῶν διὰ τὴν ἐξέλεγξιν τῆς διαχειρίσεως τῆς περιουσίας τοῦ Συλλόγου κατὰ τὸ ἀρξάμενον οἰκονομικὸν ἔτος καὶ τὴν ὑποβολὴν σχετικῆς ἐκθέσεως.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Ἄρθρον 31ον

Αἱ ἀποφάσεις τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως, ἐξαιρέσει τῶν περιπτώσεων τῶν ἄρθρων 45 καὶ 46 τοῦ Καταστατικοῦ, λαμβάνονται κατ’ ἀπόλυτον πλειονοψηφίαν τῶν παρόντων μελῶν, ἀπόφασις δὲ λαμβανομένη ἐπὶ θέματος μὴ ἀναγεγραμμένου ἐν τῇ προσκλήσει εἶναι ἄκυρος. Ἡ ἀπόφασις τῆς Συνελεύσεως δύναται νὰ ληφθῇ καὶ ἄνευ τῆς συγκλήσεως τῶν μελῶν, ἐὰν πάντα τὰ μέλη δηλώσωσιν ἐγγράφως τὴν συναίνεσίν των ἐπί τινος προτάσεως.

Ἄρθρον 32ον

Κατὰ τὰς συνελεύσεις δὲν δικαιοῦται εἰς ψῆφον μέλος τι, ἐὰν ἡ μέλλουσα νὰ ληφθῇ ἀπόφασις ἀφορᾷ τὴν ἐπιχείρησιν δικαιοπραξίας ἢ τὴν κάταρξιν ἢ κατάργησιν δίκης μεταξὺ τοῦ Συλλόγου ἀφ’ ἑνὸς καὶ τοῦ μέλους ἀφ’ ἑτέρου ἢ τοῦ συζύγου αὐτοῦ ἢ συγγενοῦς ἐξ αἵματος μέχρι καὶ τοῦ τρίτου βαθμοῦ.

Ἄρθρον 33ον

Περὶ τῶν διεξαγομένων κατὰ τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν συζητήσεων καὶ τῶν λαμβανομένων ἀποφάσεων τηροῦνται εἰς ἰδιαίτερον βιβλίον ὑπὸ τοῦ Γραμματέως συνοπτικὰ πρακτικά, ὑπογρα-φόμενα ὑπὸ τούτου καὶ τοῦ Προέδρου τῆς Συνελεύσεως.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δʹ

ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΣ

Ἄρθρον 34ον

Τακτικοὶ πόροι τοῦ Συλλόγου εἶναι:

α) Ἡ ἐτησία εἰσφορὰ τῶν ἑταίρων.

β) Τὰ ἔσοδα ἐκ τῶν ἐκδόσεων τοῦ Συλλόγου.

γ) Τὰ ἐκ τῆς ἀκινήτου περιουσίας τοῦ Συλλόγου ἔσοδα, οἱ τόκοι τῶν παρὰ Τραπέζῃ καταθέσεων καὶ τὰ εἰσοδήματα ἐξ ἀξιογράφων.

Ἔκτακτοι δὲ πόροι εἶναι αἱ πρὸς τὸν Σύλλογον δωρεαί, αἱ ὑπὲρ αὐτοῦ καταλειπόμεναι κληρονομίαι καὶ κληροδοσίαι, αἱ ὑπὸ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως ἐπιβαλλόμεναι ἔκτακτοι εἰσφοραὶ τῶν μελῶν καὶ πᾶσα τυχὸν ἐπιχορήγησις ὑπὸ τοῦ Κράτους, Δήμου ἢ ἄλλου ὀργανισμοῦ.

Ἄρθρον 35ον

Τὸ ποσοστὸν τῆς καταβλητέας παρ’ ἑκάστου ἑταίρου ἐτησίας συνδρομῆς ὁρίζεται δι’ ἀποφάσεως τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, ἐγκρινομένης ὑπὸ τῆς ἀμέσως μελλούσης νὰ συνέλθῃ Γενικῆς Συνελεύσεως.

Ἄρθρον 36ον

Ὁ Σύλλογος τηρεῖ ὑποχρεωτικῶς παρὰ Τραπέζῃ λογαριασμόν, παρ’ ᾧ δέον νὰ κατατίθεται ὑπὸ τοῦ Ταμίου πᾶν ταμειακὸν ὑπόλοιπον ὑπερβαῖνον τὸ ποσὸν τῶν δύο χιλιάδων εὐρώ. Αἱ ἀναλήψεις ἐκ τοῦ λογαριασμοῦ τούτου ἐνεργοῦνται ὑπὸ τοῦ Ταμίου δι’ ἐντολῆς πρὸς τὴν Τράπεζαν, ὑπογραφομένης ὑπ’ αὐτοῦ καὶ τοῦ Προέδρου τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου.

Ἄρθρον 37ον

Περὶ τῆς ἐν γένει οἰκονομικῆς διαχειρίσεως τοῦ Συλλόγου τηροῦνται τὰ ἑξῆς βιβλία: α) Ἡμερολόγιον, β) Καθολικὸν καὶ γ) Ἀναλυτικὸν Ἡμερολόγιον Ταμείου.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Ἄρθρον 38ον

Ἡ ὑπὸ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως ἐκλεγεῖσα Ἐλεγκτικὴ Ἐπιτροπὴ ἐνεργεῖ κατ’ ἔτος λεπτομερῆ ἔλεγχον ἐπὶ τῆς ὅλης οἰκονομικῆς διαχειρίσεως τῆς περιουσίας τοῦ Συλλόγου, ἀναφερόμενον εἰς πάντα τὰ πραγματοποιηθέντα ἔσοδα καὶ τὰς πηγὰς αὐτῶν, ὡς καὶ εἰς τὰς γενομένας δαπάνας, ὑποβάλλουσα σχετικὴν ἔκθεσιν εἰς τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν. Ὁ ἀπολογισμὸς καὶ ὁ ἰσολογισμὸς ἑκάστου ἔτους, ὡς καὶ ἡ ἀνωτέρω ἔκθεσις τῆς Ἐλεγκτικῆς Ἐπιτροπῆς, ὑποβάλλονται ὑποχρεωτικῶς πρὸς ἔγκρισιν εἰς τὴν τακτικὴν Συνέλευσιν τῶν μελῶν. Τὸ οἰκονομικὸν ἔτος ἄρχεται τὴν 1ην Ἰανουαρίου καὶ λήγει τὴν 31ην Δεκεμβρίου.

ΚΤΗΣΙΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Ἄρθρον 39ον

Ἡ ἐκμετάλλευσις τῆς περιουσίας τοῦ Συλλόγου δὲν δύναται κατὰ πᾶσαν περίπτωσιν νὰ συνεπάγηται τὴν ἀνάμειξιν αὐτοῦ εἰς ἐπιχείρησιν ἐπιδιώκουσαν κέρδος, ἀπαγορεύεται δὲ ἡ παρὰ τοῦ Συλλόγου ἀπόληψις προμηθείας κατὰ τὴν διενέργειαν τῶν πράξεων ἐκμεταλλεύσεως τῆς περιουσίας του.

ΔΙΑΘΕΣΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Ἄρθρον 40ον

Ἡ περιουσία τοῦ Συλλόγου δὲν δύναται νὰ διατίθεται εἰς σκοποὺς διαφόρους τῶν ἐν τῷ παρόντι Καταστατικῷ προβλεπομένων.

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΙ, ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΑΙ ΚΙ ΔΩΡΕΑΙ

Ἄρθρον 41ον

Κληροδοσίαι καὶ δωρεαὶ ὑπὸ τρόπον ὑπὲρ τοῦ Συλλόγου γίνονται ἀποδεκταὶ κατόπιν ἐγκρίσεως τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως, παρεχομένης διὰ πλειονοψηφίας τοῦ ἡμίσεος τουλάχιστον τῶν μελῶν τοῦ Συλλόγου. Αἱ ὑπὲρ τοῦ Συλλόγου καταλειπόμεναι κληρονομίαι γίνονται δεκταὶ πάντοτε ἐπ’ ὠφελείᾳ ἀπογραφῆς. Κληρονομίαι, κληροδοσίαι καὶ δωρεαὶ ὑπὲρ τοῦ Συλλόγου ἐπὶ ὡρισμένῳ σκοπῷ τελοῦν ὑπὸ ἰδιαιτέραν διαχείρισιν ἐντὸς τοῦ προϋπολογισμοῦ τοῦ Συλλόγου, αἱ δὲ ἐξ αὐτῶν πρόσοδοι διατίθενται ἀποκλειστικῶς κατὰ τοὺς ὑπὸ τοῦ διαθέτου ἢ τοῦ δωρητοῦ τεθέντος ὅρους.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Εʹ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ

Ἄρθρον 42ον

Τῆς ἐκδόσεως καὶ διαδόσεως τῶν δημοσιευμάτων τοῦ Συλλόγου ἐπιμελεῖται τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον, μὴ ἐπιτρεπομένης τῆς δωρεὰν χορηγήσεως αὐτῶν, ἐκτὸς ἐὰν τοῦτο ἐπιβάλλεται χάριν ἐξυπηρετήσεως τῶν συμφερόντων τοῦ Συλλόγου.

Ἄρθρον 43ον

Τῶν δημοσιευμάτων τοῦ Συλλόγου ἐπιμελεῖται Ἐπιτροπή, ἡ ὁποία καθορίζει τὴν ὕλην τῶν βιβλίων, ὁρίζει τὴν τάξιν τῆς ἐκδόσεως καὶ φροντίζει ὅπως ἡ γλῶσσα αὐτῶν εἶναι ὁμαλή, ὅσον ἔνεστιν ἁπλῆ καὶ ὁμοιόμορφος, ἀπέχουσα ἐπίσης καὶ τῆς ἀρχαϊζούσης καὶ τῆς τῶν δημωδῶν ἰδιωμάτων. Ἡ Ἐπιτροπὴ αὕτη, ἐκλεγομένη κατ’ ἔτος ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, ἀποτελεῖται ἐκ τριῶν τουλάχιστο