Στὸ ἱδρυτικὸ Καταστατικὸ τοῦ ΣΩΒ, τὸ 1899, σκοπός του εἶχε τεθεῖ ἡ διάδοσις ὠφελίμων γνώσεων παρὰ τῷ λαῷ, ἰδίᾳ διὰ τῆς δημοσιεύσεως βιβλιαρίων εὐώνων, εὐλήπτων, ὁμοιομόρφων καὶ φερόντων τὸ ὄνομα καὶ τὴν σφραγῖδα τοῦ Συλλόγου. Ὁ ΣΩΒ δηλαδὴ ἀπέβλεπε στὴν μόρφωση τοῦ λαοῦ μὲ μέσο τὴν ἔκδοση βιβλίων πρακτικῶν καὶ ὠφελίμων γνώσεων.

Πέντε χρόνια ἀργότερα, τὸ 1904, μὲ τὴν τροποποίηση τοῦ Καταστατικοῦ του, ὁ σκοπὸς τοῦ ΣΩΒ διευρύνθηκε καὶ πρὸς τὴν ἐκπαίδευση: Σκοπὸς τοῦ Συλλόγου εἶναι ἡ διὰ τῆς διαδόσεως ὠφελίμων γνώσεων ἠθικὴ καὶ πνευματικὴ μόρφωσις τοῦ λαοῦ. Ὁ σκοπὸς οὗτος ἐπιδιώκεται διὰ τῆς δημοσιεύσεως καὶ τῆς διαδόσεως καταλλήλων βιβλίων, πινάκων, εἰκόνων, διδακτικῶν ὀργάνων, διὰ τῆς ἱδρύσεως Ἐκπαιδευτικοῦ Μουσείου καὶ Παιδαγωγικῆς Βιβλιοθήκης, ἔτι δὲ διὰ παντὸς ἄλλου μέσου, τὸ ὁποῖον ἤθελε κριθῆ πρόσφορον.

Στὸ ἑξῆς ὁ ΣΩΒ, κατὰ τὴν διαδρομὴ τῆς ζωῆς του ἀπὸ τὸ 1899 καὶ μέχρι σήμερα, κινήθηκε στὸν ἄξονα διάδοση γνώσεων-ἐκπαίδευση μὲ κεντρικὸ σημεῖο τὸ «ὠφέλιμον», στοιχεῖα τὰ ὁποῖα ἀποτυπώνονται στὶς δραστηριότητές του στὸν ἐκδοτικὸ καὶ τὸν ἐκπαιδευτικὸ τομέα.