Τὰ σονέτα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΕΟΤΟΚΗ
Χρονολογία Εκδόσεως: 2022
Σελίδες: 202
Αριθμός Ράχης Βιβλίου: 179
Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
Τιμή: 10,00 €
ISBN: 978-618-5683-09-2
 
Περιγραφή

Στὸν παρόντα τόμο ἐκδίδονται τὰ ἑξήντα ἐννέα σονέτα τοῦ Κωνστ. Θεοτόκη (καὶ μαζί, ὡς ἑβδομηκοστό, καὶ τὸ ἀποκηρυγμένο, ἀφιερωμένο στὸν Ἰακ. Πολυλᾶ), τὰ ὁποῖα ἀνευρέθησαν κατὰ καιροὺς σὲ διάφορες πηγές. Ἡ συνολικὴ ἔκδοσή τους θὰ βοηθήσει στὴν ὀρθότερη καὶ πληρέστερη κατανόηση καὶ ἀποτίμηση τοῦ ποιητικοῦ ἔργου τοῦ Ἕλληνα πεζογράφου. Τὸ περιεχόμενό τους εἶναι σχεδὸν ἀποκλειστικὰ ἐρωτικὸ καὶ φαίνεται ὅτι ἀπευθύνονται σὲ γνωστὴ Κερκυραία λογία καὶ συγγραφέα, μὲ τὴν ὁποία συνεργάστηκε ὁ Θεοτόκης. Ἡ παροῦσα ἔκδοση ἀποτελεῖ ἀνατύπωση τῆς ἐκδόσεως τοῦ 1999, τὴν ὁποία εἶχε ἐπιμεληθεῖ ὁ Ὀρέστης Ἀλεξάκης, καλὸς γνώστης προσώπων καὶ πραγμάτων ποὺ ἀφοροῦσαν τὸν σημαντικὸ Ἕλληνα λογοτέχνη. Εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι χρειάστηκαν ἑβδομήντα ἕξι χρόνια μετὰ τὸν θάνατο τοῦ Θεοτόκη (1923), γιὰ νὰ ἀποκτήσει ἡ φιλολογικὴ ἔρευνα πρόσβαση καὶ γνώση τῶν σωζομένων σονέτων τοῦ συγγραφέα. Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἐπανεκδόσεως διορθώθηκαν ὁρισμένες ἀβλεψίες τῆς ἀρχικῆς ἐκδόσεως, ὥστε ἡ σημερινὴ νὰ εἶναι σημαντικὰ βελτιωμένη.
Ὅσο κι ἂν ὁ Θεοτόκης εἶναι γνωστὸς κυρίως ὡς πεζογράφος, τὰ σονέτα του συμβάλλουν νὰ κατανοήσουμε ὅτι ἡ ποίηση ἀποτελεῖ σημαντικὸ στοιχεῖο τῆς πολυμέρειας ποὺ τὸν χαρακτήριζε (πεζογραφία, μεταφραστικὸ ἔργο, φιλοσοφικὰ ἐνδιαφέροντα, ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν ἰνδικὴ λογοτεχνία κ.ἄ.) καὶ ἡ ὁποία δείχνει τὸν πλοῦτο τῆς πνευματικῆς του συγκρότησης καὶ τοῦ λογοτεχνικοῦ ταλέντου του.